Szkoła w Mostach skontrolowana – są błędy i rozbieżności

Szkoła w Mostach skontrolowana pod kątem rozbieżności finansowych – są błędy i rozbieżności!

Jak wynika z protokołu kontroli, który został omówiony i podpisanym w dniu 27 października, w zakresie objętym kontrolą, w Szkole Podstawowej w Mostach miały miejsce następujące nieprawidłowości:

1) w polityce rachunkowości stwierdzono rozbieżność zapisu pomiędzy załącznikiem 1 i 2 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów;

2) w 3 przypadkach opis faktur był nietożsamy z dekretami księgowymi co było niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poż. zm.);
3) w 1 przypadku błędnie zaksięgowano fakturę dotyczącą szkolenia pracowników ZSP-Mosty, co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 513 z późn. zm.), tj. kontrolowana jednostka powinna przypisać wydatek do
§ 4700;

4) w jednym przypadku zaksięgowano zdarzenie gospodarcze, stosując inny udział kosztów wskazanych obowiązującej polityce rachunkowości, co było niezgodne z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Mostach z dnia 03.01.2022 r.;

5) w 3 przypadkach błędnie zaksięgowano realizację wydatku za usługi pocztowe w ZSP- Mosty nie zachowując ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, pomijając rozliczenie z kontrahentem Poczta Polska, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poź. zm.).

Dyrektor ma 30 dni na wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Całość protokołu – TUTAJ 

Kontrola w SP 1 i znowu błąd na błędzie

Foto: Gmina Goleniów

Dodaj komentarz