W wykazie kontroli BIP, umieszczonej na stronie naszego magistratu, w zakładce kontrole wewnętrzne, nie ma drugiej takiej placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów, w której wykazano tyle niedociągnięć i błędów natury finansowej co w Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 kwietnia 2022r., Burmistrz Gminy Goleniów informuję, ze Pani Beata Baryluk-Starczewska działając na podstawie upoważnienia Nr WF/04/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 stycznia 2022 r i Nr WF/05/2022 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia lutego 2022 przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Goleniowie w okresie od 28.02.2022 r. do 11.03.2022 r kontrolę problemową na temat: ,,Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej”

Wyniki kontroli opisano w protokole kontroli podpisanym dnia 31 marca 2022 r.Z ustaleń zawartych w protokole wynika, ze w zakresie objętym kontrolą miały miejsce następujące nieprawidłowości:

 1. Nie prowadzono czynności mających na celu naliczania i egzekwowanie odsetek. Brak działań zmierzających do egzekwowania dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkoły jest niezgodne z art. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych (tj Dz U z 2019 r. poz 1718) i art 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz 289 z późn zm.),
 2. Na fakturach zakupu stosowano nieaktualną podstawę prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art 4 pkt 8 ustawy dnia 29 01.2004 r Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn zm), – błędne księgowano faktury dotyczących zakupu środków trwałych.
 3. Stosowano błędną klasyfikację budżetową, co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra
  Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 513), brak zapisów na koncie 071-Umorzenia środków trwałych i zaksięgowana zaniżona kwota faktury narusza art 24 ustawy o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r poz 217 z późn zm),
 4. Zdarzenia gospodarcze dotyczące zakupu środków trwałych zaksięgowano jednorazowo na dzień 31 12.2021 w innym okresie niż wskazywała na to data zakupu co naruszało art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj. Dz. U z 2021 r poz 217
  z późn zm.). Nie zapewniało to rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej jednostki i rzetelności ksiąg rachunkowych.
 5. Błędnie kwalifikowano rozdział i paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej tj. niezgodnie z opisem wskazanym na fakturze, ponad to do ksiąg rachunkowych wprowadzono zapisy księgowe inne od tych które widniały na fakturze, co było niezgodne z art 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tj Dz U z 2021 r poz 217 z późn. zm.), na fakturach brak daty wpływu do jednostki, co było niezgodne z zapisami Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 9A/2020/2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie polityki rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goleniowie, należności z tytułu kosztów podróży służbowej na szkolenie Dyrektora Szkoły naliczane były w paragrafie 441 – Podróże służbowe krajowe, paragraf 470 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej nie był stosowany, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 1053 ze zm),
 6. W sprawozdaniu budżetowym Rb-278 1 Rb-28S występowały niezgodności z danymi ewidencji księgowej kontrolowanej jednostki polegająca na zaniżeniu dochodów o kwotę 2.570,00 zł zawyżeniu wydatków o kwotę 51,83 zł.
 7. Wykazanie w sporządzonych przekazanych do Urzędu Gminy Goleniów sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgowa jest niezgodne z przepisami § 9 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj Dz. U z 2018 r. poz 109 z późn zm), art 25 ust 2 ustawy o rachunkowości (tj Dz. U. z 2021 r poz 217 z późn. zm.) nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj Dz. U z 2021 r poz. 289 z późn zm) gdzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdani z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 13 decyzji dotyczących zmian w planie finansowym jednostki nie posiadało akceptacji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goleniowie. Jedynie na trzech wnioskach o zmianę planu widnieje podpis Dyrektora szkoły Głównej księgowej. Pozostałe wnioski nie są podpisane. Ewidencję planu wydatków oraz jego zmiany Główna księgowa prowadziła samodzielnie nie posiadając upoważnienia w tym zakresie Naruszono tym samym art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm), art 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 8. Zaksięgowanie stycznia 2021 r. nastąpiło w dniu 21 05 2021 r podczas gdy miesiąc styczeń powinien zostać zaksięgowany do dnia 30 04.2021 r, w miesiącach od stycznia 2021 r. do listopada 2021 r. nie zostały zamknięte okresy sprawo- zdawcze, co narusza artykuł 24 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r poz 217 z późn zm).

W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli wskazanych w niniejszym piśmie niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Zobowiązuję Dyrektora kontrolowanej jednostki aby niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, sporządzić przedłożyć szczegółowy plan wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, z uwzględnieniem sposobu terminu ich realizacji oraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za usunięcie nieprawidłowości.

Jak czytamy na Gminnym BIP Pani Alicja Macikowska działając na podstawie upoważnienia Nr BKS.0052.90.2022 AM Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 listopada 2022 r., przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie w okresie od 08.11.2022 r. do 15.11.2022 r. drugą w roku 2022, kontrolę problemową w zakresie: ,,Wybrane zagadnienia gospodarki finansowo-księgowej”. Wyniki kontroli opisano w protokole kontroli podpisany dnia 29 listopada 2022 r.

Z ustaleń zawartych w protokole kontroli podpisanym dnia 29 listopada 2022 r. wynika, że w zakresie objętym kontrolą miały miejsce następujące nieprawidłowości:

 1. Błędnie księgowano faktury dotyczące kosztów dostawy, transportu. Stosowano błędną klasyfikację budżetową, co było niezgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. Kontrolowana jednostka nie zastosowała wyodrębnienia kosztów transportu z faktur.
 2. Na fakturach zakupu nie stosowano pełnej adnotacji stwierdzającej, z jakiego działu i rozdziału kontrolowana jednostka dokonała wydatku, co było niezgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, wzór opracowania i opisywania faktur.
 3. Na fakturach zakupu stosowano nieaktualną podstawę prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), błędnie kwalifikowano rozdział i paragraf wydatkowy klasyfikacji budżetowej tj. niezgodnie z opisem wskazanym na fakturze, ponad to do ksiąg rachunkowych wprowadzono zapisy księgowe inne od tych które widniały na fakturze, co było niezgodne z art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Oczywiście jak zawsze Dyrektor – osoba odpowiedzialna za uchybienia – dostała 30 dni na zniwelowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Na marginesie jedynie dodamy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w przeprowadzonej kontroli wypadła wzorowo.

 

Wiemy które Dyrektorki kupiły ściereczki

(red.)

Dodaj komentarz