Mieszkaniec o chlebie, Przewodnicząca o niebie.

W dniu 02 marca 2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej skarga z dnia 01 marca 2020 r. , której treść zamieszczamy w całości.

 

 

Dnia 11.03.2020 r. wpłynęła do Biura Rady kolejna skarga z dnia 07.03.2020 r., której treść zamieszczamy w całości.

 

 

Jak łatwo zauważyć obie skargi dotyczą tych samych działek należących do Gminy Goleniów.

 

Komisja skarg, wniosków i petycji zajęła się obiema skargami, jak to ma w zwyczaju – “wnikliwie“.

Z Protokołu 03/20 z dnia 06 maja 2020 r.:

1. Omawianie skargi z 01 marca 2020 r.:

– ” Ad 13. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 01 marca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

Radny W. Łebiński poprosił, aby Przewodnicząca nie odczytywała treści skarg, ponieważ radni je otrzymali i się z nimi zapoznali. Zawnioskował o wystąpienie do Burmistrza Gminy Goleniów o zajęcie stanowiska w sprawie skargi.

Radna A. Muszyńska dodała, żeby w odpowiedzi była informacja czy działka, którą wskazuje skarżąca powinna być przeznaczona na ogród. Wniosła o dostarczenie materiałów graficznych w sprawie.

Radny W. Łebiński zawnioskował o przedstawienie stanu faktycznego i praktycznego skargi.

Prowadząca posiedzenie (dop. red. radna Lucyna Skałecka – Włodarczyk) poddała pod głosowanie wniosek radnego W. Łebińskiego o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Goleniów stanu faktycznego i praktycznego skargi“.

2. Omawianie skargi z dnia 07 marca 2020 r.:

– “Ad 21. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 07 marca 2020 r. (data wpływu do Biura Rady 11.03.2020 r.) na Burmistrza Gminy Goleniów.

Radny K. Zajko uważa, że należy wystąpić do Burmistrza o Gminy Goleniów z wnioskiem o  zajęcie stanowiska w sprawie skargi.

Prowadząca posiedzenie poddała pod głosowanie wniosek radnego K. Zajko o wystąpienie do Burmistrza Gminy Goleniów o zajęcie stanowiska w sprawie skargi“.

27 maja 2020 r. Komisja skarg, wniosków i petycji zajęła się ww. skargami ponownie. Pani Przewodnicząca Lucyna Skałecka – Włodarczyk – jak to ma w zwyczaju – nie odczytała treści skarg.

Z Protokołu 04/20 z dnia 27 maja 2020 r.:

1.) Dyskusja nad skargą z dnia 01 marca 2020 r.

– ” Ad 3. Skarga mieszkanki z dnia 01 marca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

Prowadząca posiedzenie L. Skałecka-Włodarczyk poinformowała, że mieszkanka wniosła skargę na Burmistrza Gminy Goleniów za bezpodstawną odmowę przeznaczenia pod dzierżawę działek, które wydzierżawiał spółce Duet od 10 lat za cenę 15 gr/m2. Dodała, że skarżąca 27.09.2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Gminy Goleniów o sprzedaż lub dzierżawę działek nr 37/7 i (omyłkowo wskazaną, zamiast działki nr 18/3) nr 183. Następnie drogą elektroniczną w dniu 01.10.2019 r. Burmistrz Gminy Goleniów zwrócił się do mieszkanki o załączenie mapy z zaznaczeniem części działki 37/7, której sprzedażą bądź wydzierżawieniem jest zainteresowana. Ponadto Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 20.11.2019 r. poinformował mieszkankę, że działka nr 183 nie stanowi własności gminnej. W dniu 02 grudnia 2019 r. skarżąca drogą e-mailową udzieliła odpowiedzi i załączyła brakujący załącznik to jest mapę. Prowadząca posiedzenie dodała, że Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. poinformował skarżącą, że działka nr 18/3 ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, nie będzie wydzierżawiona oraz do czasu przeprowadzenia ekspertyzy i  ewentualnych prac związanych z siecią ciepłowniczą wszelkie czynności w stosunku do działki nr 37/7 nie zostaną podjęte. Burmistrz Gminy Goleniów pismem z dnia 20.12.2019 r. poinformował dotychczasowych dzierżawców o tym, że wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, będzie podany do publicznej wiadomości oraz, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac związanych z oceną stanu technicznego sieci ciepłowniczej czynności zmierzające do wydzierżawienia działki 37/7 zostają wstrzymane. Nadto, Burmistrz Gminy Goleniów poinformował o tym, że: wpłynął drugi wniosek na dzierżawę działki nr 37/7 oraz wezwał dotychczasowego dzierżawcę do opuszczenia dzierżawionej części działki 37/7 oraz do uprzątnięcia nasadzonych krzewów i ogrodzenia wyznaczając termin wykonania tych czynności do dwóch miesięcy. Dodatkowo poinformował, że dzierżawca do czasu opuszczenia działki będzie obciążony opłatą za bezumowne korzystanie. Prowadząca posiedzenie wskazała, że 30 kwietnia 2020 r. został opublikowany przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż działki 18/3, do właścicieli działek sąsiadujących z tą działką. W związku z tym działki te nie są przeznaczone do wydzierżawienia.

Radna Aleksandra Muszyńska zapytała, czy nie można było od razu odpisać skarżącej, że działki będą wyłączone z całego postępowania, jeśli chodzi o dzierżawienie i podać po prostu przesłankę?

Prowadząca posiedzenie L. Skałecka-Włodarczyk odpowiedziała, że jest to zawarte w piśmie Burmistrza.

Radna Aleksandra Muszyńska powiedziała, że prosiła o ustosunkowanie się do tej sprawy Burmistrza Gminy Goleniów i podjęcie procedury wyjaśniającej, czy na tych działkach miały być ogrody. Dodała, że skarżąca wskazała, że te działki nigdy nie były użytkowane jako ogrody. Dopowiedziała, że nie ma pisma, w którym Burmistrz Gminy Goleniów ustosunkował się do sprawy.

Prowadząca posiedzenie L. Skałecka-Włodarczyk odpowiedział, że Burmistrz Gminy Goleniów ustosunkował się do przedmiotowej sprawy dwoma odrębnymi pismami. Pismem z dnia 20.12.2019 r. poinformował, że 31 grudnia 2019 r. kończy się umowa dzierżawy na użytkowania działek nr 18/3 i 37/7. Dodała, że Burmistrz Gminy Goleniów poinformował wnioskodawczynię, że ze względu na brak dostępu do drogi, działka nr 18/3 nie zostanie jej wydzierżawiona, natomiast zostanie ona wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy, którego nieruchomość graniczy z terenem gminnym oraz poinformował, że zostanie wstrzymana sprzedaż działki nr 37/7 ze względu na konieczność przeprowadzenia prac związanych z oceną stanu technicznego sieci ciepłowniczej, która przebiega przez działkę. Do czasu przeprowadzenia ekspertyzy i wykonania ewentualnych prac nie zostaną podjęte czynności w stosunku do działki nr 37/7. Poinformowała, że dokumentach dotyczących tej skargi znajduje się pismo Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który informuje o konieczności wykonania tych badań. Skarżąca została poinformowana jaki jest stan tych działek i dlaczego nie będą jej sprzedane ani wydzierżawione “.

2.) Dyskusja nad skargą z dnia 07 marca 2020 r. :

” Ad 8. Skarga mieszkanki z dnia 07 marca 2020 r. (data wpływu do Biura Rady 11.03.2020 r.) na Burmistrza Gminy Goleniów.

Prowadząca posiedzenie L. Skałecka-Włodarczyk przypomniała, że przedmiot skargi dotyczy tych samych działek, a mianowicie 18/3 i 37/7 w Goleniowie. Dodała, że skarżąca zarzuca Burmistrzowi Gminy Goleniów dopuszczenie do bezumownego zajęcia działek, które według gminy nie są przeznaczone do wynajmu, ani też do sprzedaży. Z dokumentów wynika, że 27.09.2019 r. skarżąca wystąpiła do Burmistrza Gminy Goleniów z wnioskiem o sprzedaż lub dzierżawę wyżej wymienionych działek. Następnie w tej sprawie była prowadzona korespondencja ze skarżącą. W sprawie objętej skargą były prowadzone dwa postępowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który decyzją z 13 marca 2020 r. umorzył postępowanie wszczęte z urzędu 14 grudnia 2019 r. w sprawie samowolnie postawionego pawilonu na działce 18/3 uznając je za bezprzedmiotowe. Dodała, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 17 marca 2020 r. umorzył drugie postępowanie wszczęte z urzędu w dniu 14 grudnia 2019 r. w sprawie utwardzenia części terenu działki nr 37/7 jako bezprzedmiotowe. Uważa, że skarga jest bezzasadna z uwagi na przywołane wyżej elementy.

Prowadząca złożyła wniosek o uznanie skargi za bezzasadną.

W wyniku głosowania:

Za – 7 radnych

Przeciw – 1 radny

Wstrzymało się – 1 radny

Obecnych – 10 radnych

1 radny nie brał udziału w głosowaniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek”.

Na XX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 czerwca 2020 r. Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji, jak to ma w zwyczaju, wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

-poinformowania skarżącej o organie właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 28 lutego 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów;

-poinformowania skarżącego o organie właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 16 marca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów;

-przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie;

-rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów;

-rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.

 

Rada przychyliła się do tej prośby.

W głosowaniu nad skargą z dnia 01 marca 2020 r., większością głosów Rada uznała skargę za bezzasadną.

W głosowaniu nad skargą z dnia 07 marca 2020 r. już tak łatwo nie było.

Wtrącił się radny Łukasz Mituła i zaczął zadawać pytania.

Pytania były na tyle celne, że radni głosami: 6- za, 7- przeciw, 4 wstrzymujących się nie podjęła uchwały o stwierdzeniu bezzasadności skargi.

Przewodnicząca Rady Krystyna Jaworska zwróciła się do prawnika o wyrażenie opinii, czy nie przyjęcie przez Radę projektu uchwały jest jednoznaczne, że skarga stała się zasadna.

Radca prawny Aleksandra Brykczyńska-Grudzińska stwierdziła, że ” W związku z kwestiami podnoszonymi przez Pana radnego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jako ciało dedykowane rozpoznawaniu skarg powinna jeszcze raz zając się tą sprawą, przy uwzględnieniu okoliczności podnoszonych przez Pana radnego“.

W toku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady upewniła się , że projekt odrzuconej przez Radę uchwały ma trafić do Komisji skarg, wniosków i petycji w celu dalszego procedowania przy uwzględnieniu uwag radnego Łukasza Mituły.

Z całością dyskusji (od str. 65 Protokołu) możecie się Państwo zapoznać pod tym linkiem – http://bip.goleniow.pl/unzip/23205.dhtml .

Na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji, które odbyło się w dniu 09 lipca 2020 r. zajęto się projektem odrzuconej przez Radę uchwały.

Z Protokołu:

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów
(skarga mieszkanki Gminy Maszewo z 07 marca 2020 r. (data wpływu do Biura
Rady 11.03.2020 r.) na Burmistrza Gminy Goleniów za dopuszczenie do
bezumownego zajęcia działek).

Radna L. Skałecka-Włodarczyk przekazała, że na ostatnim posiedzeniu komisji skargę uznano za bezzasadną. Podczas głosowania na XX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2020 r. projekt uchwały nie został rozpatrzony i skierowany do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Dodała, że podczas sesji nie były podniesione żadne merytoryczne zarzuty. Nie wpłynęły nowe okoliczności w sprawie, w związku z czym wnosi o podtrzymanie stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną.

Poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny.

W wyniku głosowania:

Za – 5 radnych

Przeciw – 3 radnych

Wstrzymało się – 1 radny

Obecnych – 9 radnych

Komisja podtrzymała swoje poprzednie stanowisko z 15 czerwca 2020 r. o uznaniu skargi za bezzasadną.”

I tak ignorując w całości stanowisko radcy prawnego, nie podejmując nawet próby zbadania kwestii podnoszonych na sesji przez radnego Łukasza Mitułę, Komisja głosami członków Klubu Roberta Krupowicza beztrosko przestała zajmować się sprawą dzierżawy działek gminnych.

Być może wzorem miasta Krakowa goleniowska Rada powinna powołać jeszcze jedną Komisję stałą – Komisję Praworządności? Zajmowała by się ona interwencją w przypadku nieprzestrzegania prawa przez Urząd, jednostki organizacyjne czy gminne spółki. Komisja współpracowałaby z Policją i Strażą Miejską.

Proszę nam wierzyć, pracy członkom takiej Komisji by nie brakowało.

(red.)

2 thoughts on “Mieszkaniec o chlebie, Przewodnicząca o niebie.

  • Opisywane wydarzenie i gmatwanie spraw przez Panią Skałecką – Włodarczyk to nie akcja jednorazowa . Opisywaliśmy już takie działania Pani Przewodniczącej.

Dodaj komentarz