Gospodarka śmieciowa. Bajania urzędnicze bez obiektywnej prawdy.

W dniu wczorajszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie, na której omawiano m.in. sprawę podwyżki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wiceburmistrz Tomasz Banach przedstawił prezentację dotyczącą kosztów gospodarki odpadami, która miałaby obrazować odpowiedź – dlaczego jeden mieszkaniec Gminy Goleniów ma zapłacić 30 zł miesięcznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wiceburmistrz Tomasz Banach zwrócił jednocześnie uwagę na jeden szczegół, ważny szczegół – każdy płaci za swoje śmieci – gospodarstwo domowe za swoje, przedsiębiorca za swoje, ogródki działkowe za swoje, każda instytucja za swoje.

Na początek rozszyfrujmy co to są odpady komunalne?
Jak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Każdy chyba się orientuje, że goleniowskie PGK zbiera i zagospodarowuje odpady nie tylko z gospodarstw domowych.
Goleniowskie PGK zbiera i zagospodarowuje odpady także od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Goleniów oraz z terenów ogródków działkowych.
Przypomnijmy, że decyzją Rady Miejskiej, przy pełnej aprobacie burmistrza, z systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłączone zostały tereny niezabudowane, czyli de facto przedsiębiorcy, do których zaliczamy też Gminę oraz ogródki działkowe.

Przedsiębiorcy i tzw. ogródki działkowe również wytwarzają odpady, które zaliczyć można do odpadów komunalnych. Odpady od wskazanych wytwórców nie powinny trafiać do systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jednak wszystko wskazuje na to, że trafiają. Taką tezę można wysnuć z odpowiedzi Prezesa Zarządu PGK Andrzeja Cieślińskiego, której udzielił radnemu Robertowi Kuszyńskiemu oraz zapisu umowy nr 1426/2020 r.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do dnia 15 następnego miesiąca faktury wraz z załącznikami:
– dla Zakresu opisanego w § 1 ust. 1 pkt 1.1 (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości tzw. mieszanych): kopiami dokumentów przekazania odpadów do wskazanych instalacji wygenerowanych z Bazy Danych o Odpadach (BDO), za miesiąc poprzedni.

Co to jest BDO?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.
Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy m.in.
wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów.

Niepokojącą informacją jest to, że w Rejestrze podmiotów BDO, które mają nadany nr rejestrowy, znajdziemy wiele Gmin w Polsce, znajdziemy Starostwo Powiatowe w Goleniowie (nr rejestrowy 000483717), znajdziemy wielu przedsiębiorców zarejestrowanych i działających na terenie Gminy Goleniów, ale NIE ZNAJDZIEMY samej Gminy Goleniów z nadanym nr NIP 8560008981.

Bajania urzędnicze bez obiektywnej prawdy. Mieszkańcy mają płacić za śmieci swoje i gminne oraz za utrzymanie przy życiu trupa jakim jest źle zarządzane PGK ?

Nie posiadając nr rejestrowego Gmina Goleniów nie może wytworzyć w formacie PDF z Rejestru BDO Sprawozdania Burmistrza Gminy Goleniów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok.

I radni i mieszkańcy pozbawieni dostępu do Sprawozdania swoją wiedzę o gospodarce odpadami komunalnymi muszą czerpać z innych źródeł, m.in. z danych statystycznych.
Niepokojącą informacją jest również to, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, do dnia dzisiejszego nie jest w stanie uaktualnić swoich dotychczasowych pozwoleń m.in. na transport odpadów. Od ponad roku PGK ma z tym kłopot.

W odpowiedzi dla radnego R. Kuszyńskiego Prezes Cieśliński wskazał, że ilość bioodpadów przekazanych do instalacji wynosiła za ostatnie 6 miesięcy (1 Mg = 1 tonie):
– wrzesień 20 – 151,200 Mg,
– październik – 79,54 Mg,
– listopad – 315,3 Mg,
– grudzień – 117,22 Mg,
– styczeń – 70,340 Mg,
– luty – 0 Mg,
– do 16.03.2021 r. – 77,780 Mg.
Jaką część w tej grupie stanowią bioodpady z gospodarstw domowych? Prezes Cieśliński nie precyzuje.
Odczytując dosłownie zapisy umowy zawartej pomiędzy Gminą a PGK, gospodarstwa domowe bioodpady wytworzyły w ciągu wskazanego przez Prezesa Cieślińskiego półrocza tylko dwa razy, tj.:
– w styczniu 2021 r. – 54,320 Mg
– do 16 marca 2021 r. – 77,780 Mg.
Mieszkańcy musieli bardzo się starać aby w miesiącach zimowych odstawić 132,1 Mg ściętej trawy, chwastów, liści, gałęzi drzew i krzewów, trocin i kory drzew, odpadków pochodzenia roślinnego, łupin orzechów, zwiędłych kwiatów (bez donic) i odpadów warzywnych i owocowych (w tym obierek). Tylko te odpady trafiły do instalacji EKO – MYŚL Sp. z o.o., która to instalacja została wskazana w umowie przez wykonawcę (czytaj PGK). To do tej instalacji m.in. miały być przekazywane odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tzw. nieruchomości mieszanych odpady komunalne.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, przez bioodpad rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Następna zastanawiająca wieść.
Jak podaje GUS (niestety dane są za rok 2019) w Gminie Goleniów wytworzono np. 922,92 Mg odpadów biodegradowalnych, z tego:
– w gospodarstwach domowych – 920,14 Mg.
– z innych źródeł, czyli usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji tylko – 2,78 Mg.

Swego czasu radna Danuta Faryniarz uzyskała w odpowiedzi na wniosek wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych, który stanowił załącznik do umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisanej przez Gminę z PGK.
Niestety, Załącznik nr 3 zawiera tylko wykaz i to nie wszystkich nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Goleniów. Brak dołączonego do umowy załącznika wskazującego punkty odbioru dla nieruchomości zamieszkałych, a co najważniejsze – punktów odbioru dla nieruchomości tzw. mieszanych.
Radna Danuta Faryniarz kilkakrotnie upominała się o przedstawienie przez burmistrza wykazu nieruchomości tzw. mieszanych. Jak można było się spodziewać jej wnioski były traktowane jak “głos wołającego na puszczy”.

 

Śmietnik na rynku Turzynek , koszy na odpady brak, zapewne handlujący na stołach zabierają swoje śmieci do kieszeni .

Podsumowując:
1. Gmina wskazała w Załączniku nr 3 np., że z targowiska miejskiego przy ul. Zielona Droga poniesie koszty opróżniania 2 x w tygodniu (92 x w roku) 240 litrowego pojemnika.
2. Gmina nie posiada nadanego nr rejestrowego w systemie BDO.
3. Gmina rozlicza odpady komunalne odebrane od mieszkańców na podstawie kopii dokumentów przekazania odpadów do wskazanych instalacji wygenerowanych z Bazy Danych o Odpadach (BDO), a nie na podstawie faktur dla poszczególnych użytkowników nieruchomości.
4. Gmina nie chce ujawnić wykazu nieruchomości tzw. mieszanych (a może ich być ponad 400) oraz wielkości odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach, oraz wielkości wytwarzanych na nich odpadów.
Właściciel takiej nieruchomości “mieszanej” za odpady komunalne obciążany jest podwójnie. Od nieruchomości zamieszkałej nalicza się mu opłatę od mieszkańca, od nieruchomości niezamieszkałej od ilość pojemników x wielkość pojemników x częstotliwość odbioru. Proszę zauważyć, że z nieruchomości tzw. mieszanej odpady komunalne z obu części trafiają do tej samej puli co odpady komunalne odebrane od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Do tej puli trafiają również odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach należących do Gminy Goleniów.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej może być przedstawiony audyt z kontroli PGK. Czekamy na jego ujawnienie.

– Ustawa o odpadach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
– odpowiedź dla D. Faryniarz Załącznik nr 3 do umowy z PGK – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_24038/22_12_2020_07_55_09_700.pdf
– odpowiedź dla radnego R. Kuszyńskiego – gdzie PGK wozi odpady – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_24646/02_04_2021_12_15_16_767.pdf
– Rejestr BDO – https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

(red.)

Dodaj komentarz