Porządek obrad sesji

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Odczytanie porządku obrad sesji.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
  4. Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz