Vice burmistrz Henryk Zajko

Żeby dyskutować z pełniącym obowiązki burmistrza I zastępcą Henrykiem Zajko trzeba mieć bardzo dobrą pamięć.

W skrócie – podczas dyskusji na Komisji Budżetu I zastępca burmistrza Henryk Zajko zarzucił jednemu z radnych mówienie nieprawdy. Czy pełniący obowiązki burmistrza I zastępca Henryk Zajko miał rację? Odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Przedstawiamy Państwu fragment dyskusji jaka odbyła się na posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dnia 01 października 2020 r.

Radny Ł. Mituła przypomniał, że szansa na wykonanie tej ulicy już była, a do Rady Miejskiej wpłynął już projekt budżetu, w którym ujęta była budowa ulicy Metalowej. Natomiast na wniosek Burmistrza i głosowania większości Rady ta pozycja została skreślona z projektu budżetu. Powiedział, że było dofinansowanie, które za decyzją Burmistrza zostało odrzucone, ze względu na brak środków na pokrycie pozostałych kosztów inwestycji. W jego opinii trudno będzie zrealizować ten projekt, gdyż sytuacja finansowa Gminy jest trudna, zaś środki, które były zabezpieczone na realizację ulicy Metalowej w tym momencie są przeznaczane między innymi na pokrywanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w związku nieudolnym zarządzaniem gospodarką odpadami.

Zastępca Burmistrza H. Zajko powiedział, że radny Mituła mówi nieprawdę, ponieważ to nie Burmistrz złożył wniosek o wyprowadzenie z projektu budżetu inwestycji o nazwie Budowa ulicy Metalowej, tylko inna osoba obecna na XVI sesji RM. Natomiast to radny Mituła wnioskował, by wyrzucić wszystkie zadania inwestycyjne w formie nie przyjmowania tamtego projektu budżetu.

Przewodniczący przypomniał, że jest protokół z XVI sesji RM, więc wszystko jest do sprawdzenia. Powiedział, że on także pamięta, iż nie był to wniosek Burmistrza, tylko jednego z radnych.

Radny Ł. Mituła powiedział, że z faktami się nie dyskutuje a fakty są takie, że zadanie było w budżecie i zostało z niego wyprowadzone. W jego opinii faktem jest także, że pieniądze przepadły przez nieudolne zarządzanie odpadami oraz że przez lata nie jest załatwiona sprawa ulicy Metalowej. Uważa on, że Burmistrzowie nie potrafią zarządzać miastem i powinni zrzec się stanowiska.

Radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk przypomniała, że Burmistrz wprowadził ulicę Metalową do projektu budżetu na rok 2020. Została ona wyprowadzona, ale nie z inicjatywy Burmistrza. Już w roku 2019 były prowadzone starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę inwestycję, ale nie można było ich wykorzystać. W jej opinii wartym zauważenia jest fakt, że pomimo iż ulicy Metalowej nie ma w projekcie budżetu, i mimo tego, że już raz takie dodatkowe środki przepadły, to Burmistrz i tak ponownie stara się o dofinansowania, co oznacza, że jest zdeterminowany do realizacji tego zadania. Teraz pozostaje kwestia, na ile Rada Miejska poprze kolejne działania, które z kolei będą pochodną tego, na jaką kwotę uzyska się dofinansowanie.

Radny Ł. Mituła wyraził niezadowolenie z publicznego zarzucania mu kłamstwa. Podczas sesji budżetowej zmiany do budżetu może zgłaszać jedynie wnioskodawca, czyli Burmistrz lub grupa radnych. Wyjaśnił on, że jeden z radnych postulował o taką zmianę, natomiast ostateczny wniosek został zgłoszony przez Burmistrza. Poprosił o przedłożenie dokumentów, które udowodniłyby racje Burmistrza, wówczas on przeprosi, gdy zaś dokumenty wskażą inaczej, oczekuje on publicznych przeprosin od Burmistrza.

Radny Robert Kuszyński powiedział, że owszem, postulował wyprowadzenie z budżetu ulicy Metalowej, jednak nie miał prawa złożyć takiego wniosku. Przypomniał, że sprawa ta była kontrolowana przez organ nadzorczy. Poprosił o przedłożenie dokumentów. Powiedział, że liczy na to, że słowa, że to radny złożył taki wniosek zostaną odwołane.

Radny Łukasz Mituła

 

Odnaleźliśmy zapisy dyskusji jaka toczyła się na sesji budżetowej w temacie ul, Metalowej.

Z Protokołu z przebiegu XVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 18 grudnia 2019 r.

 

Radny Robert Kuszyński –„Podstawą budżetu to tak naprawdę jest opinia RIO. Cieszę się, że jest ona pozytywna, aczkolwiek układ proponowanego budżetu nie do końca jest dla mnie zgodny. Dlatego, że w proponowanym budżecie, według mnie, według mojej opinii jest zbyt mało środków przeznaczonych na inwestycje w obszary wiejskie, pomijając oczywiście ul. Lipową w Lubczynie. Mamy już projekt na ul. Pogodną w Kliniskach. Pilną też przebudowę ul. Klimatycznej, czy też dróg w Czarnej Łące, o czym ostatnio jest głośno. Ale także do dalszej rozbudowy potrzebujemy środków na przebudowę dróg gminnych, które na dzień dzisiejszy są w wielu przypadkach drogami polnymi, nieutwardzonymi. Ja rozumie, że nowa inwestycja, remont ul. Metalowej też jest potrzebny, ale zastanawiam się, czy w tak trudnej sytuacji w tym budżecie ta pozycja powinna się tutaj znaleźć. Uważam, że jeżeli chodzi o remont ul. Metalowej powinniśmy się najpierw zwrócić do Zakładu Karnego, który znajduje się w sąsiedztwie, czy też do Skarbu Państwa, abyśmy tam znaleźli dofinansowanie. Dlatego,że ze względu na to, że Pan, Panie Burmistrzu jest jedyną osobą, która może wnieść jakiekolwiek autopoprawki chciałbym wnieść na Pana ręce autopoprawkę polegającą na wyprowadzeniu z projektu budżetu zadania inwestycyjnego, to jest dział 600, rozdział 600-04 § 196 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Metalowej. Tym bardziej, że realizacja tego zadnia uwarunkowana jest dotacją ze środków zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy nie mamy tak naprawdę informacji, czy ta dotacja zostanie nam udzielona. W związku z powyższym uważam, że tę kwotę 12000000 zł powinniśmy przekazać na inne sprawy, które są potrzebne, jak wcześniej już wskazałem, na inwestycje, które już mamy w planach. W związku z powyższym wnoszę do Pana oficjalny wniosek o ustosunkowanie się i wzięcie ewentualnie pod uwagę mojego wniosku”.

Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz –„Szanowni Państwo z uwagą wsłuchuję się we wszystkie głosy płynące w trakcie dzisiejszej dyskusji budżetowej. Wniosek jest taki, ten budżet nie ma poparcia. Z ust opozycji słyszę przede wszystkim zarzut o nadmiernym deficycie budżetowym. Biorąc także pod uwagę stanowisko mojego Klubu wnoszę autopoprawkę o wycofanie z zakresu inwestycyjnego zadania pod nazwą Budowa ul. Metalowej”.

Skarbnik Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz -„Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ul. Metalową, żeby wprowadzić taką autopoprawkę, to musimy dokonać szereg czynności. Pierwsza czynność, to jest oczywiście zdjęcie zadania inwestycyjnego w kwocie 12000000 zł,w klasyfikacji 600-60016-6050 w kwocie 12000000 zł, co oczywiście powoduje zmianę w załącznikach 9, 10 19 załącznika, gdzie są inwestycje oraz w WPF w załączniku 2, gdzie takie zadanie jest w pozycji 1.3.2.12 wyzerowanie zapisu. W tym momencie, aby uchwała była zbilansowana, skoro zdjęte jest zadanie po wydatkach musi być też zdjęta planowana dotacja pozyskana od Wojewody, czyli w klasyfikacji 600-60016-6350 kwota 4948753 zł i to powoduje zmianę w załączniku 1.2 i w załączniku 21 do projektu budżetu. Oczywiście odpowiednie zapisy WPF, zmniejszają się dochody, więc wszystkie te pozycje dochodowe w wierszu 1.1, 1.2, 1.2.2 się zmniejszają. Pozostaje nam kwota 7051247 zł różnicy, o tyle były większe wydatki od dochodów i tu proponuje się w tym momencie, aby zmniejszyć o tą kwotę deficyt budżetowy poprzez zmniejszenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o tą właśnie kwotę 7051247 zł. W tym momencie bilans jest na 0, a kwota tych wolnych środków, jeżeli już pozostanie, to już do dyspozycji będzie w przyszłości. Stosowny projekt uchwały zdążyłem przygotować po kwotach już zmniejszających te trzy poprawki”.

Radny Krzysztof Sypień –„Ja apeluję do Pana Burmistrza Krupowicza, żeby tego nie czynił i żeby bez względu na konsekwencję głosowania nie wprowadzał tych autopoprawek dlatego, że tak Pan dzisiaj dużo mówił na temat pomocniczości i tego, że należy wspierać słabszych. Więc ja oczekuję, że da Pan dowód, że potrafi Pan wyjść naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom ludzi mieszkających w tym kwartale miasta. Jeszcze raz bardzo proszę i odwołuję się do najwyższych emocji, żeby Pan tego nie uczynniał”.

Radna Dorota Chodyko –„Panie Burmistrzu,ja również apeluję do Pana. Najpierw do takiego organu jakim jest serce, potem wyżej do rozumu, ponieważ jesteśmy świadkami czegoś nadzwyczajnego. Mieliśmy ostatnio do czynienia z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców. Od nastu lat czekają na tę inwestycję i poprzez te wszystkie tygodnie wytrwałego tutaj uczestniczenia w posiedzeniach, a ponadto obietnicy, która padła, że inwestycja jest zapisana w projekcie, podano kwotę. Najczęściej uczestniczył Pan Wiceburmistrz Tomasz Banach i Pan Zastępca Henryk Zajko. Obiecali, po prostu dali słowo, że ta inwestycja będzie. Poza tym, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o faworyzowanie niektórych inwestycji,to są zawsze te inwestycje, które mają dotacje, w pierwszej kolejności. O tym zawsze Pan nas przekonuje, że jeśli jest możliwość wzięcia pieniędzy, to ta inwestycja ma zielone światło. W związku z tym, że można pozyskać dofinansowanie 4500000 zł jest to decyzja nieroztropna. Przed świętami, to nie jest św. Mikołaj, to jest po prostu chłosta i rózga dla mieszkańców, którzy na to po prostu nie zasłużyli. Prosiłabym o wycofanie się z tego wniosku. To jest moja prośba w imieniu mieszkańców”.

Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz –„Powiem szczerze, że nie rozumiem natury Państwa apelu. Zarówno Pan Krzysztof Sypień, jak i Pani Dorota Chodyko zadeklarowali głosowanie przeciwko projektowi budżetu, który przewidywał realizację ul. Metalowej. Teraz Państwo apelują, abym jednak pozostawił zadanie w budżecie, jednocześnie zapewniając mnie o głosowaniu przeciwko uchwale budżetowej w całości”.

Radny Krzysztof Sypień –„Dyskutujemy teraz nad autopoprawkami, nad głosowaniem końcowym nad budżetem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli nie emocjonalnie, to powiem racjonalnie. Proszę nie dać się szachować jednemu radnemu, tylko postąpić tak, jak Pan obiecał i proszę wykonać deklaracje i wycofać autopoprawkę. Poza tym,jeżeli kosztem tej inwestycji będzie nie przegłosowanie budżetu w dniu dzisiejszym, to zrobimy to po Nowym Roku spokojnie i mam nadzieję, że tym razem w końcu współpracując”.

Radna Dorota Chodyko –„Panie Burmistrzu to nie jest szach mat. Po prostu teraz gramy chyba w warcaby. Po prostu było dane słowo, a mówimy o jednym zadaniu i to zadanie uważam, że powinno zostać. To, że rządzi jedna osoba w Gminie Goleniów, to tak to wygląda. Jestem świadkiem już 10 lat takich akrobacji, że nic mnie nie zdziwi. Ale przepraszam mieszkańców za tą sytuację”.

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko –„Szanowni Państwo, czy to jest rozdwojenie jaźni ? Jeżeli mówiliście o głosowaniu przeciwko budżetowi, głosowaliście przeciwko inwestycji dworca, węzła przesiadkowego Załom, wszystkim inwestycjom, które chcecie, to również ul. Metalowej. Więc teraz bronienie tego w takiej postaci, rzucając ten obowiązek na Burmistrza, gdzie byliście wcześniej ze swoimi deklaracjami ? Jak to wygląda ? Teraz spojrzyjcie w te kamery i powiedzcie to mieszkańcom”.

Skarbnik Gminy Goleniów Mirosław Guzikiewicz -„Autopoprawka nr 6 –„Wyprowadzenie zadania 109-000-053 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Przebudowa ul. Metalowej wraz z budową łącznika na odcinku od ul. Metalowej do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie z kwotą 12000000 zł:a) Zmniejszenie wpływów w klasyfikacji 600-60016-6350 o kwotę 4948753 zł, co skutkuje zmianą w załączniku nr 1, 2 i 21 do projektu budżetu oraz odpowiednimi pozycjami w WPF dla roku 2020 wiersze 1, 1.2, 1.2.2.b) Zmniejszenie wydatków na inwestycji 109-000-053 kwota 12000000 zł klasyfikacja 600-60016-6050, co skutkuje zmianą w załączniku 9, 10, 19 i 21 oraz odpowiednimi pozycjami WPF dla roku 2020 poz. 2, 2.2. Pozycję również wykreślono w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF poz. 1.3.2.12 poprzez wyzerowanie zapisów. c) Zmniejszenie przychodów § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7051247 zł, co skutkuje zmianą w załączniku 21 oraz odpowiednimi pozycjami w WPF dla roku 2020 poz. 4.3. i 4.3.1”.

W wyniku głosowania:

Za-11 radnych

Przeciw-10 radnych

Wstrzymało się-0

Obecnych-21 radnych

Rada Miejska w Goleniowie przyjęła autopoprawkę nr 6 Burmistrza Gminy do projektu budżetu Gminy Goleniów na 2020 rok.

Protokoły z obrad sesji i Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie dostępne są na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w zakładce Rada Miejska.

(red.)

Dodaj komentarz