Data: środa, 29 czerwca 2022 – 10:00

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 25 maja 2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Goleniowie stanowiska w sprawie wygospodarowania w budżecie Gminy Goleniów środków finansowych na zwiększenie dotacji udzielanych placówkom przedszkolnym, dla których Organem Prowadzącym nie jest Gmina Goleniów do poziomu z początku roku 2021, z wyrównaniem od początku roku 2022.
  5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa.
  6. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego przy ul. Bohaterów Warszawy w Goleniowie.
  7. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic „Skowronkowa” i „Kanarkowa” w miejscowości Kliniska Wielkie.
  8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łozienicy, przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
  9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.
  10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
  11. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2022/2023.
  12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
  13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. (złożony przez radnego Marcina Gręblickiego).
  14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022 – 2028.
  15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej / Wytwórczej w Goleniowie I i II etap.
  16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”.
  17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
  18. Interpelacje radnych i zapytania.
  19. Wolne wnioski.
  20. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
  21. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
  22. Informacje Przewodniczącego Rady.
  23. Zamknięcie obrad sesji.

 

Powiązany artykuł

Ściema i nic więcej – Najwyższy czas pogadać

Dodaj komentarz