Coś niepokojącego zaczęło dziać się w obecnej kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie. Od pierwszej sesji tj. od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia dzisiejszego organy nadzoru – to znaczy Wojewoda Zachodniopomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa – stwierdziły nieważność ( w całości lub w części ) 15-stu (słownie: piętnastu) uchwał.
W czteroletniej VII kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie (lata 2014-2018) organy nadzoru zakwestionowały zapisy 5-u (słownie: pięciu) uchwał Rady.

Nie wszyscy chyba się orientują, że Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie zatrudnia dwóch radców prawnych – jednego na etacie, w pełnym wymiarze czasu pracy (jest to Pan Michał Wierzbicki), drugiego na umowę zlecenie (jest to Pani Aleksandra Brykczyńska-Grudzińska). Dodatkowo w Radzie znajdziemy przynajmniej dwóch radnych, którzy nie ukrywali faktu, że zapisy prawa nie są im obce, gdyż prawo studiowali. Są to radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk i radny Wojciech Łebiński.
Myli się jednak ten kto myśli, że jeden radca prawny obsługuje burmistrza i Urząd, a drugi Radę Miejską.

Po rezygnacji z pracy poprzedniego prawnika, burmistrz Gminy Goleniów podpisał 18 lutego 2019 r. umowę zlecenie z Panią Aleksandrą Brykczyńską – Grudzińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ” Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Brykczyńska – Grudzińska”.

Zleceniobiorca podpisując umowę zobowiązał się do wykonywania zlecenia z należytą starannością, także zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wykonanie zlecenia polegać ma na obsłudze prawnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie:
– Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
– Wydziału Administracji i Spraw Społecznych
– Urzędu Stanu Cywilnego,
– Straży Miejskiej
– samodzielnych stanowisk
oraz obsługę jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na terenie gminy Goleniów.
Zlecenie polegać ma na:
– opiniowaniu umów cywilnoprawnych, pism i innych dokumentów,
– projektowaniu umów, pism i innych dokumentów,
– konsultacjach prawnych – ustnych, telefonicznych lub drogą elektroniczną,-sporządzaniu opinii prawnych.
Powyższy zapis nie obejmuje opiniowania uchwał Rady Miejskiej w Goleniowie.

Gmina w 2019 r. za wykonanie przedmiotowej umowy zapłaciła 85 946,25 zł.

Umowa na obsługę Urzędu

 

W tym samym dniu, z tym samym zleceniobiorcą burmistrz Gminy Goleniów podpisał umowę na prowadzenie obsługi prawnej Rady Miejskiej w Goleniowie. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie zobowiązał się wykonywać je z należytą starannością, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Wykonanie zlecenia ma polegać na:
– obsłudze sesji Rady Miejskiej w Goleniowie,
– udzielaniu porad prawnych na rzecz Rady Miejskiej, poszczególnych Komisji Rady Miejskiej i Przewodniczącej Rady,
– prowadzeniu w imieniu Rady Miejskiej zleconych spraw sądowych,
– opiniowaniu spraw zleconych przez Radę Miejską i jej Komisje oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej,
– innych czynności według potrzeb Rady Miejskiej związanych z jej obsługą prawną.
Gmina w 2019 r. za wykonanie tej usługi zapłaciła 18 000 zł.

Umowa na obsługę Rady

Statut Gminy Goleniów w paragrafie 40 wskazuje kto posiada inicjatywę uchwałodawczą, czyli po za podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada:
– Przewodniczący Rady,
– Burmistrz,
– komisje,
– Kluby Radnych,
– każdy radny oraz
– co najmniej 300 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców Gminy.

Wskazuje również, że projekty uchwał mają być opiniowane, ale tylko co do zgodności z prawem, przez prawnika, choć art. 6 ustawy o Radcach Prawnych mówi : “ Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.”

Jak można zauważyć umowy dotyczące obsługi prawnej i Urzędu i Rady Miejskiej nie obejmują opiniowania uchwał Rady Miejskiej w Goleniowie. Nie mówią też nic o udziale Radcy Prawnego w przygotowywaniu projektów uchwał. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w swych zapisach również nie przewiduje udziału Radcy Prawnego w pracach nad opracowywaniem projektów goleniowskich aktów prawnych  –

” § 21. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:
1)dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu w ramach przypisanych mu wydziałów,
2)udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w sprawie stosowania prawa, 3)opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych, umów cywilnoprawnych,
4)udzielanie porad prawnych dotyczących obowiązującego prawa oraz informacji o kierunkach w orzecznictwie na potrzeby Urzędu,
5)przygotowywanie i prowadzenie spraw sądowych,
6)występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
7)pomoc w redagowaniu pism, których treść może mieć wpływ na wynik ewentualnego procesu.”

Czy w tej sytuacji dziwić może fakt, że w obecnej kadencji nastąpił wzrost nie  przyjętych  przez organ nadzoru uchwał Rady i zarządzeń burmistrza , których nota bene projekty przedstawia w większości burmistrz?

Czy w tej sytuacji może dziwić fakt, że jeden z pracowników Urzędu ma ułatwioną drogę do atakowania Rady na portalach społecznościowych lub wprost na stronie Urzędu? (sic!)

(red.)

Dodaj komentarz