Trwają obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie.

Rada Miejska w Goleniowie XXIV sesja w dniu 28 października 2020 r.

Porządek obrad sesji

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz XXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 09 września 2020 r.
Informacja na temat składanego wniosku do FUNDUSZY NOREWSKICH.
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Goleniów na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn: „Torfowisko mszarne Jankowo II”.
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Magazynowa”w miejscowości Łozienica.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Franciszce Krause.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej naruszenia praworządności.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2019-20.
Interpelacje radnych i zapytania.
Wolne wnioski.
Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad sesji.

 

Dodaj komentarz