Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 maja 2023 r.
 4. Złoty Krzyż Zasługi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla Sztandaru Gminy Goleniów.
 5. Wręczenie srebrnych Odznak Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Kubinowskiej-Lis.
 7. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Goleniów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów.
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za 2022 rok.
  1. Przedstawienie raportu.
  2. Debata nad raportem.
  3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji
  o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów
  z tego tytułu.

  1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja.
  5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2022 rok.
  6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia  Gmin Polska sieć „Energie Cités”.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2023 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Goleniowie.
 16. Interpelacje radnych i zapytania.
 17. Wolne wnioski.
 18. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 19. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

Inny ciekawy artykuł

 

Z pewnością montowali je fachowcy z dyplomami !

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz