Czym jest Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?

Czym jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: GKRPA) jako to ciało opiniujące oraz nadzorujące realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym.

Komisja składała się z 11 osób. W 2022 roku odbyło się 12 posiedzeń roboczych GKRPA, w czasie których omówiono zadania i problemy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Na posiedzeniach roboczych Komisja zapoznawała się z realizacją zadań Programu przedstawionego przez Głównego Specjalistę. Komisja również opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozpatrywała pisma i wnioski z różnych instytucji i od osób fizycznych dotyczące problematyki alkoholowej, socjoterapii dzieci i młodzieży.

W roku 2022, komisja zaopiniowała 41 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Działalność zespołu orzekającego w sprawie uzależnienia od alkoholu.

W 2022 r. zespół orzekający odbył 24 posiedzenia. Do GKRPA w 2022 roku wpłynęło 116 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.

Z 2021 roku pozostało do rozpatrzenia 12 wniosków. Komisja rozpatrzyła wnioski z 2021 r. oraz 96 z 2022 r. Na rok 2023 pozostało 20 wniosków.

Działalność Zespołu kontrolującego punkty sprzedaży alkoholu

W 2022 roku wytypowano 20 punktów do kontroli. Skontrolowano 19. Ponadto, w większości przypadków ewentualne uchybienia korygowane były w wyznaczonym czasie. W jednym przypadku o zaistniałej sytuacji poinformowano Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie. Z przyczyn formalnych nie przeprowadzono jednej kontroli.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

W Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym odbywały się zajęcia dla trzech grup osób uzależnionych – dwie grupy w ramach sześciomiesięcznej terapii podstawowej oraz jedna roczna grupa w ramach terapii budowania trzeźwego życia. Od grudnia 2022 r. znacznie rozszerzono ofertę terapii w kontakcie indywidualnym.

Kolejny bokser rodzinny z naszego powiatu trafił za kraty

(red.)

Dodaj komentarz