Sprawa budowy komisariatu, jak się okazuje nie jest tak prosta jak radnemu Kuszyńskiemu się wydaje. Potwierdza to odpowiedz Burmistrza Banacha na wniosek złożony przez w/w radnego dnia 31.08.2022r.,

Przypomnij, iż sprawa budowy komisariatu to pomysł mieszkańców wspieranych przez radnego Kuszyńskiego – mieszkańca Klinisk – na poprawienie bezpieczeństwa w tej części Gminy Goleniów.

Wielokrotnie składał on interpelacje i zapytania w tej sprawie, a nawet poddał Burmistrzom pod rozwagę przekazanie budynku wraz z działką będącą własnością gminy Nadleśnictwu Kliniska, w zamian za budynek i działkę Nadleśnictwa posadowioną w miejscowości Kliniska Wielkie celem zagospodarowania na posterunek.

Radny jednak zapomniał sprawdzić jaki jest stan prawny i faktyczny terenu, który miałby być podmiotem wymiany.

Gmina Goleniów bowiem nie ma możliwości zbycia działki stanowiącej własność gminy o którą się radnemu rozeszło, gdyż w jednej z jej części znajduje się cmentarz komunalny z urządzonymi nagrobkami, pomnikami i alejami.

Ponadto, jak wyjaśnił Burmistrz Banach:

– Działka nr 1 w części około 6,22 ha spełnia najlepsze warunki rezerwy terenu na powiększenie obszaru cmentarza, ponieważ bezpośrednio sąsiaduje z dotychczasowym cmentarzem i stanowi własność Gminy Goleniów. Poza tym dokonanie zmiany gruntów pomiędzy Gminą Goleniów  ( nawet w przypadku ewentualnego geodezyjnego wydzielenia zalesionej części działki nr 1 ), a Lasami Państwowymi nie umożliwia budowy komisariatu policji na działce nr 304/25 w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie, która w wyniku zmiany stałaby się własnością Gminy Goleniów. Inwestorem ewentualnej budowy komisariatu będzie bowiem Wojewódzka Komenda Policji w Szczecinie, a nie Gmina. WKP nie ma zdolności do uzyskania od Gminy prawa do nieruchomości na cele budowlane i nie otrzymałaby ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę. Wyjaśniam, że Policja jest państwowa jednostka organizacyjną nic posiadającą osobowości prawnej. Oznacza to, że Policja nie posiada zdolności prawnych m.in. do:
– zawarcia z Gminą umowy przekazującej jakiekolwiek prawo do nieruchomości,
– nabycia prawa własności nieruchomości.
Jedyną formą prawną władania gruntem w celu budowy nowego budynku na potrzeby Policji (posterunku, komisariatu, czy komendy) jest trwały zarząd nieruchomości przekazany Policji przez Skarb Państwa, czyli z państwowego zasobu nieruchomości. Należy zauważyć, że działka nr 304/25 w Kliniskach Wielkich już w tej chwili jest własnością Skarbu Państwa (w zarządzie Lasów Państwowych). Przejęcie przez Gminę działki nr 304/25 w Kliniskach z zasobu Skarbu Państwa po to by następnie przeprowadzić procedurę odwrotną wydaje się być działaniem niezasadnym. Przejęcie prawa do dysponowania działką nr 304/25, będącej aktualnie w zarządzie Lasów Państwowych i stanowiącą grunty rolne VI klasy (RVI). przez Wojewódzką Komedę Policji w Szczecinie mogłoby nastąpić po przeprowadzeniu następujących procedur:
– wydanie przez Gminę Goleniów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 304/25 – na wniosek WKP w Szczecinie, informuję przy tym że nie ma możliwości przeniesienia prawa do wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz osób innych niż wnioskodawca, dlatego z wnioskiem musi wystąpić inwestor czyli WKP w Szczecinie;
– wyłączenie gruntów działki nr 304/25 z produkcji rolnej przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie, także na wniosek WKP w Szczecinie, czyli beneficjenta decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; nieodpłatne przekazanie gruntów działki nr 304/25 w drodze umowy o przeniesienie zarządu, zawartej na podstawie art. 38c ust. 1 ustawy z 1991 r. o lasach, pomiędzy nadleśniczym, a kierownikiem jednostki organizacyjnej (w tym przypadku Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie); do zawarcia takiej umowy jest wymagane uprzednie uzyskanie zgód od odpowiednich ministrów.

Dopiero po przeprowadzeniu tych procedur, WKP w Szczecinie mogłaby wystąpić do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o wydanie pozwolenia na budowę komisariatu na działce nr 304/25 w Kliniskach Wielkich.

Będę zadaszenie lodowiska czy nie ?

(red.)

Dodaj komentarz