O sprawie pisaliśmy wielokrotnie.

Wydawałoby się, że jest światełko w tunelu gdy na sierpniowej Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, Klub Koalicja Samorządowa poddała pod rozwagę wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej zadań zapisany w dziale 600 Rozdział 60013 § 6630 na nową klasyfikację budżetową Dział 600 Rozdział 60016 § 6050. Mówiąc bardziej po ludzku, Klub Koalicja Samorządowa chciała przesunąć środki z pozycji dofinansowanie dla powiatu na pozycję umożliwiającą nie powiatowi, a gminie zaprojektowanie chodników w Rurzycy, Kliniskach oraz Załomiu. Szanowna Rada po dość mocnej dyskusji stosunkiem głosów 11 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się, uchwałę przyjęła, co w sercach wielu było odczuwalne jako ogromny sukces i wielka nadzieja na popchnięcie sprawy do przodu.

Niestety, z Regionalnej Izby Obrachunkowej, przyszło zawiadomienie o wszczęciu postępowania zmierzającego do unieważnienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie przesunięcia środków budżetowych na pozycję, która umożliwi gminie przeprowadzenie postępowania i zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, dla między innymi, chodnika w Rurzycy.

Jak wynika z wypowiedzi Burmistrza Roberta Krupowicza do 10 października braki zostaną uzupełnione i gmina przystąpi do organizacji przetargu.

Regionalna Izba Obrachunkowa to organ, którego zadaniem jest kontrola gospodarki finansowej, w tym realizacja zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

W przedmiotowym uzasadnieniu, RIO podnosi kwestię braku porozumienia pomiędzy tym który chce wyłożyć środki publiczne na zadanie – czyli Gminą Goleniów, a tym który powinien, w świetle prawa, to zadanie zrealizować – czyli Powiatem.

Czy dojdzie do podpisania porozumienia pomiędzy dwoma samorządami ? Z przykrością muszę przyznać, że szczerze wątpię, ponieważ tak naprawdę żaden z nich nie dysponuje, na tą chwilę, środkami na realizację tego zadania w takim zapisie jaki 22.12.2021r, podczas obrad tzw. Sesji Budżetowej uchwaliła Szanowna Rada Miejska w Goleniowie.

Burmistrz Banach zaprasza na konsultacje

Kamila Piwowarska

Dodaj komentarz