Burmistrz Krupowicz ma wolną rękę w kształtowaniu dotacji dla przedszkoli !

W ostatnim czasie wielokrotnie powtarzana jest informacja, że wysokość dotacji jaką Gmina wypłaca dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ wynosi 75 % kosztów utrzymania przedszkoli gminnych, zaś dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ – 100% kosztów.

Jaka jest prawda?

21 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Goleniowie przyjęła uchwałę nr XXVII/319/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
W uchwale wskazano podstawę obliczania dotacji przekazywanych przez gminę dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ.

LINK do uchwały –http://bip.goleniow.pl/unzip/14894.dhtml

W 2018 r. Rada Miejska przyjmuje nową uchwałę, gdzie w uzasadnieniu przeczytamy “Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały wynika ze zmiany przepisów, na mocy których została ona podjęta. Projekt uchwały, który zastępuje dotychczasową uchwałę
Nr XXVII/319/16 z dnia 21 grudnia 2016 r., jako podstawę prawną ma nowe przepisy,  tj. ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), która, w zakresie dotacji dla szkół, zastąpiła ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)”.

Przy okazji zmian wprowadzanych w podstawie prawnej skorzystano z modyfikacji treści uchwały.

Z § 3 uchwały nr XXVII/319/16, który zawierał 11 punktów i precyzował wielkość % dotacji dla szkół, punktów przedszkolnych, innej formy wychowania przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez inny organ, w uchwale nr XXXVIII/467/18 pozostawiono tylko jeden w brzmieniu: ” Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy, niespełniająca warunków, o których mowa
w art. 21 ust. 1 ustawy, otrzymuje dotację na każdego ucznia pełnosprawnego w wysokości:
1) 40% – gdy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego wynosi:
a) 12 godzin tygodniowo w zespołach wychowania przedszkolnego,
b) 15 godzin tygodniowo w punktach przedszkolnych,
2) 40% i dodatkowo:
a) 1,25% za każdą następną godzinę powyżej 12 godzin tygodniowo w zespołach wychowania przedszkolnego,
b) 1,4% za każdą następną godzinę powyżej 15 godzin tygodniowo w punktach przedszkolnych,
nie więcej jednak niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa
w art. 12 ust. 1 ustawy.”

28 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza nieważność uchwały nr XXXVIII/467/18 w części:
– tytułu uchwały w zakresie sformułowania “oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określone w ustawie”,
– podstawy prawnej podjętej uchwały w części ” i art. 39 ust. 1 pkt 2 w zakresie art. 21 ust.3″,
– § 2 pkt 2 ppkt a i ppkt b,
– § 3,
– § 8 w części “którą zalicza się w poczet dotacji udzielonej w miesiącu, w którym dokonano wyrównania dotacji”,
– § 12,
– § 14.
Link do uchwały i rozstrzygnięcia nadzorczego – http://bip.goleniow.pl/unzip/17312.dhtml

25 kwietnia 2018 r. Rada Miejska przyjmuje uchwałę Nr XLII/511/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Link do uchwały – http://bip.goleniow.pl/unzip/17775.dhtml

Od 2018 r. burmistrz uzyskał wolną rękę w kształtowaniu wysokości dotacji gminnej przekazywanej dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ, która zawsze może być wyższa od tej wskazanej w ustawie oświatowej.

Od tego czasu wysokość dotacji przyznawana placówkom oświaty prowadzonym przez inny organ zaczęła szybować w górę.
I tak w 2017 r. dotacja dla publicznych przedszkoli wynosiła 858,57 zł,
– w 2018 r. – 987,94 zł,
– w 2019 r. – 1049,34 zł,
– w 2020 r. – 1072,11 zł, a następnie 1263,79 zł,
– w 2021 r. – jak na razie wynosi 1239,80 zł.

Ciekawostką jest, że na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w zakładce “Oświata” zapomniano (?) zamieścić obowiązującą uchwałę nr XLII/511/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Photo by Brands&People on Unsplash

http://brands.mx

(red.)

Dodaj komentarz