XL Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie – Wideo

XL Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 27.10.2021r.

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Ślubowanie radnego Jarosława Jancelewicza.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVIII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 września 2021 r. oraz XXXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 września 2021 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2020-21.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica – Goleniowski Park Przemysłowy.
 8. Projekt uchwały w sprawie przygotowania materiałów do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Budno – działki nr; 116/11, 116/16, 116/7, 117/42, 117/26, 117/27, 117/44, 117/29, 117/30, 117/36, 117/50, 117/38, 117/39, 117/34, 3, 55/2, 55/1, 35/6, 53, 54.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Goleniów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz określenia trybu ich zbycia i wyłonienia nabywcy.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania postulatu do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Mosty.
 14. Interpelacje radnych i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 17. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał

 

Podobny artykuł

Dodaj komentarz