Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 lipca 2021 r.
 4. Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Goleniowskiego Domu Kultury.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica – Goleniowski Park Przemysłowy.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.
 11. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody.
 12. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody „Anna”.
 13. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekazania postulatu do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.
 17. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Goleniowie w przedmiocie ewentualnego naruszenia przez Pana Andrzeja Cieślińskiego Skarbnika Gminy Goleniów zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek i pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie zajmowania stanowiska Skarbnika (od 01 sierpnia 2021 r.).
 18. Interpelacje radnych i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 21. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

 Oglądaj sesje on-line

Dodaj komentarz