Porządek obrad sesji

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
  2. Odczytanie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
   w Goleniowie odbytej w dniach 15, 16 i 19 stycznia 2021 r. oraz z posiedzenia XXVIII Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniach 27 i 30 stycznia 2021 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej
   w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
  5. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
   i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020-2025 będących
   w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
  6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
  8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej
   w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków  i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
  9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3.
  10. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic “Szczęśliwa” i “Nadziei”
   w miejscowości Rurzyca.
  11. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody.
  12. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody „Anna”.
  13. Projekt uchwały w sprawie  pomników przyrody na terenie gminy Goleniów.
  14. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Modrzewie.
  15. Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów
   w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów.
  16. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Goleniów do celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
  17. Interpelacje radnych i zapytania.
  18. Wolne wnioski.
  19. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
  20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
  21. Informacje Przewodniczącego Rady.
  22. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz