Dziś – 27.10.2021r. – Rada Miejska przyjęła Program Usług Społecznych realizowany w ramach projektu “Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, uchwalony Program Usług Społecznych w Gminie Goleniów będzie realizowany w ramach Projektu “Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Sposób, tryb oraz zasady tworzenia i realizacji Programu Usług Społecznych określa ustawa z dnia 19 lipca 2019 o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jest to zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Usługi społeczne określone w Programie Usług Społecznych stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców Gminy Goleniów i są efektem przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.

Realizatorem Programu Usług Społecznych będzie Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, które to w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Goleniów w zakresie usług społecznych będzie świadczyło dla ww. społeczności usługi w ramach siedmiu pakietów: socjalnego, reintegracyjnego, środowiskowego, edukacyjnego, integracyjnego, zawodowego oraz specjalistycznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

( red.)

 

Dodaj komentarz