POSTULAT – zamieciony pod dywan?

POSTULAT – żądanie, wniosek, propozycja, życzenie.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 23 mówi, że „ … Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia … .

Krok I – Mieszkaniec na ręce radnego lub radnych składa pismo zatytułowane Postulat, w treści którego zawiera swoje żądanie, propozycje, życzenia czy wnioski.

Krok II – Radny na najbliższej sesji rady przedstawia czyli prezentuje, zaznajamia, zapoznaje, ujawnia pozostałym radnym treść Postulatu.

Krok III – Rada, jako organ kolegialny decyduje o dalszym losie Postulatu.

Jakie to proste. Niestety za proste i za oczywiste dla naszych radnych, tym bardziej w sytuacji kiedy Postulat wnosimy za jednym zamachem do wszystkich radnych razem i jednocześnie z osobna.

Dnia 15.07.2021 r. do Biura Rady wpłynął Postulat skierowany do Rady Miejskiej, organu kolegialnego składającego się z 21 radnych, który w swej treści zawierał prośbę o jego odczytanie na najbliższej sesji Rady.

Treść Postulatu za zgodą wnioskodawcy (dane do wiadomości redakcji) zamieszczamy poniżej.

28 lipca 2021 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Jak się można było spodziewać Postulat nie został odczytany (jest to drugi taki przypadek) przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie, która organizuje jej pracę m.in. poprzez wykonywanie innych koniecznych czynności mających na celu organizację pracy Rady, a tym samym nie został przedstawiony formalnie organowi gminy do rozpatrzenia.

Czyżby Przewodnicząca Rady chciała „zamieść pod dywan” sprawę ujawnioną w treści Postulatu, która bezpośrednio dotyczy osoby nowego skarbnika Gminy Goleniów – „człowieka do wynajęcia”?

 

(red.)

Dodaj komentarz