Gminna gospodarka śmieciowa czyli jak wydutkać mieszkańców.

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że “P.o. burmistrza Henryk Zajko chce rozpoczęcia dyskusji na temat zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych“.
Żeby zrozumieć tezę, że obecna stawka 12 zł od osoby jest nierealna, bo rynek ustalił ją poprzez przetarg wygrany przez gminną spółkę PGK, musimy znać założenia.

Umowa Nr 1426/2020 zawarta w dniu 11 września 2020 r. obejmuje:
1.) usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i gminy Goleniów
a.) z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
b.) z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
c.) wybranych frakcji odpadów zbieranych selektywnie z aptek i obiektów użyteczności publicznej,
d.) zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz
2. usługi odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków i innych nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Goleniów oraz będących w jej dyspozycji, zlokalizowanych na terenie miasta i obszarach wiejskich, a także odpadów zebranych w trakcie imprez organizowanych przez Gminę i jednostki jej podległe, akcji porządkowych.

Za wykonaną usługę wskazaną w pkt.1 Wykonawca otrzyma wg poniższego zakresu następujące wynagrodzenie miesięczne powiększone o podatek VAT liczone jako:
a / Iloczyn stawki w wysokości 834,95 zł za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (jednej tony) odpadów niesegregowanych z danej nieruchomości i ilości faktycznie przekazanych odpadów
b / Iloczynu odrębnych jednostkowych stawek za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (jednej tony) odpadów zebranych selektywnie i ilości faktycznie przekazanych odpadów:
1. 1266,12 zł za papier
2. 734,86 za szkło
3. 1315,00 za tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
4. 1208,42 zł za bioodpady,
5. 982,41 zł za meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Jednocześnie zagospodarowanie 1 Mg odpadów z PSZOK i ilości faktycznie przekazanych odpadów za okres jednego miesiąca, powiększony o należny podatek VAT PGK wyceniło na:
1.) 46,30 zł za papier,
2.) 125,28 zł za metale,
3.) 125,25 zł za tworzywa sztuczne,
4.) 46,30 zł za szkło,
5.) 125,28 zł za odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6.) 725,97 zł za bioodpady,
7.) 763,89 zł za meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8.) 2 546,30 zł za przeterminowane leki i chemikalia,
9.) 46,30 zł za zużyte baterie i akumulatory,
10.) 46.30 zł za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11.) 268,89 zł za odpady budowlane i rozbiórkowe,
12.) 611,11 zł za zużyte opony,
13.) 4 384,72 zł za odpady niebezpieczne
14.) 18 791,67 zł za odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Maksymalną wartość nominalną zobowiązania z tytułu wykonania tej części umowy wyceniono:
– w roku 2020 na 2 833 990, 91 zł brutto
– w roku 2021 na 9 469 193,77 zł brutto.

Niestety ani w SIWZ ani w umowie Gmina nie wykazała jakie koszty z ogólnej maksymalnej wartości nominalnej przypadną na:
a.) nieruchomości zamieszkałe,
b.) nieruchomości w części zamieszkałe w części niezamieszkałe,
c.) wybrane frakcje odpadów zbieranych selektywnie z aptek i obiektów użyteczności publicznej,
d.) zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Gmina jest W OBOWIĄZKU zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(art.6c.1. ustawy o czystości i porządku w gminach dalej ucp).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki, które obejmują:
1.) odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2.) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3.) obsługę administracyjną tego systemu,
4.) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
ewentualnie gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. (art. 6r ucp).

Jaka stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązywałaby w Gminie Goleniów, gdyby ogłoszony przetarg obejmował tylko i wyłącznie nieruchomości zamieszkałe i został podzielony na:
a.) odbiór odpadów komunalnych,
b.) zagospodarowanie odpadów komunalnych?
Która stawka od osoby byłaby wtedy realna? 12 zł czy 31 zł?

Ciekawe, że “Zamawiający przewiduje potrzebę doraźnego mycia i dezynfekcji do 1% pojemników na odpady nieselektywne (zmieszane) i do 10% pojemników na odpady zbierane selektywnie “. Według stanu na dzień 16 lipca 2020 r. wykorzystywanych było 12 437 szt. pojemników na odpady niesegregowane i 465 szt. pojemników na odpady segregowane. Gmina Goleniów przewiduje, że w ciągu trwania umowy wykonawca umyje tylko raz ok. 125 pojemników na odpady zmieszane? Radni w uchwałach wskazali – w pobieranej opłacie zapewnia się mycie i dezynfekcję pojemników – dla odpadów selektywnie zbieranych – w miarę potrzeb, dla odpadów zmieszanych – dwa razy do roku.

Nie każdy również wie, że o wprowadzeniu do systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałych decyduje Rada.
Goleniowska Rada postanowiła NIE WPROWADZAĆ do systemu odbioru odpadów komunalnych nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH.
Burmistrz, nie patrząc na zapisy obowiązującego prawa miejscowego, w ogłoszonych przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wbrew woli Rady – ujął niezamieszkałe nieruchomości gminne.

W tym wypadku za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wg poniższego zakresu następujące wynagrodzenie miesięczne powiększone o podatek VAT liczone jako:
a / Iloczyn stawki w wysokości 834,95 zł za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (jednej tony) odpadów niesegregowanych z danej nieruchomości i ilości faktycznie przekazanych odpadów (liczonej w Mg jako liczby pojemników/worków i RYCZAŁTOWEJ wagi pojemnika/worka).
b / Iloczynu odrębnych jednostkowych stawek za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (jednej tony) odpadów zebranych selektywnie i ilości faktycznie przekazanych odpadów, jako iloczyn liczby pojemników/worków i ryczałtowej wagi pojemnika/worka):
1.) 1266,12 zł za papier
2.) 734,86 zł za szkło
3.) 1315,00 zł za tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
4.) 1208,42 zł za bioodpady
5.) 982,41 zł za meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Z powyższego zapisu wynika, że PGK nie posiada zamontowanej wagi na urządzeniu załadowczym, a to prowadzi do zafałszowania wskazań ilości odbieranych odpadów.

Gmina Stepnica była mądrzejsza od Gminy Goleniów i “wyciągnęła” informacje jak PGK ma zamiar wyliczać ryczałt.
I tak:
– ogólne rozliczenie masy odebranych odpadów następowało by według przelicznika 1 m3 – 0,130 Mg. Przykład poniżej:
– Odebrane 2 pojemniki 1100 l tj. 2,2 m3 x 0,130 Mg = 2,2 x 0,130 Mg = 0,286 Mg.
– 1 pełny pojemnik typu bombka na tworzywa sztuczne waży – 75 kg (0,075Mg),
– 1 pełny pojemnik typu bombka na szkło waży – 400 kg (0,400 Mg),
– 1 pełny worek z tworzywami sztucznymi – waży 4 kg (0,004 Mg),
– 1 pełny worek z papierem waży – 6 kg (0,006Mg),
– 1 pełny worek ze szkłem waży 18 kg (0,018 Mg),
– 1 pełny worek z bioodpadami waży – 15 kg (0,015 Mg).
Maksymalną wartość nominalną zobowiazania z tytułu wykonania tej części umowy wyceniono:
– w roku 2020 na kwotę 266 009,09 zł brutto
– w roku 2021 na kwotę 385 441,48 zł brutto.

Gmina Goleniów poinformowała pytających chcących wziąć udział w przetargu, że wg stanu na dzień 16 lipca 2020 r. wykorzystywanych jest:
– 12 437 szt. pojemników na odpady niesegregowane:
* pojemniki 120 l – 8 061 szt.
* pojemniki 240 l – 3 584 szt.
* pojemniki 1100 l – 702 szt.
* pojemniki KP 7 – 90 szt.
– 465 szt. pojemników na odpady segregowane

W tym całym rozgardiaszu dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi większości umknęła jeszcze jedna ważna informacja. Otóż ustalona w uchwale Nr XVIII/217/20 stawka opłaty za każdy pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów wynosi:
– worek o pojemności 120 l – 18,19 zł
– pojemnik o pojemności 120 l – 6,35 zł.

Zamawiający informuje, że w roku 2019 dostarczonych zostało do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej:
– 119 820 szt. worków na tworzywa sztuczne,
– 25 790 szt. worków na papier,
– 27 270 szt. worków na szkło,
– 146 020 szt. worków na bioodpady.
Szacuje się, że zapotrzebowanie na worki w ciągu trwania umowy może wynieść 450 000 szt.”

O ile mniej kosztowałby statystycznego mieszkańca system, gdyby w zabudowie jednorodzinnej zastosować pojemniki, a nie worki do selektywnej zbiórki odpadów?
Zastosujmy najprostsze wyliczenie ze wszystkich:
450 000 x 18,19 zł = 8 185 500 zł
450 000 x 6,35 zł = 2 857 500 zł

Na koniec dodamy, że 11 września 2020 r. Gmina powierzyła PGK utworzenie na terenie nieruchomości stanowiącej własność Spółki położonej w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17 C PSZOK . Wynagrodzenie miesięczne ustalone zostało na kwotę 13 990,32 zł netto plus podatek VAT.
Gmina w 2013 r. utworzyła PSZOK na ul. M. Konopnickiej 12, który do tej pory teoretycznie działa.

(red.)

Dodaj komentarz