W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do dnia 23 stycznia 2023 r propozycji inwestycji przy swoich obiektach. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Na podstawie zgłoszeń Gmina Goleniów, jako uprawniona jednostka w tym programie złoży wnioski o dofinansowanie.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie.

Każdy z zainteresowanych może złożyć jeden wniosek dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

– do 150 tys. zł

– do 500 tys. zł

– do 3,5 mln zł.

Uwaga!! Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Beneficjent musi zapewnić wkład własny w wysokości 2%.

Dodatkowe ważne informacje:

1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Goleniów dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem a Gmina? Goleniów, która będzie regulowała szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Zadanie musi być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są : https://www.bgk.pl/polski-lad/

Poniżej znajduje się wniosek, który będzie podstawą do złożenia przez Gminę Goleniów wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a który wypełniony należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 23 stycznia 2023 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 91 46 98 251.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zapraszamy 17 stycznia 2023 roku o godzinie 09:00 na spotkanie w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1.

Do pobrania: Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków/ewidencji zabytków.

Drugi etap budowy już rozpoczęty

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz