50-ta czyli L sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 27 lipca 2022 r.

 

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 czerwca 2022 r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za 2021 rok.
 1. Przedstawienie raportu.
 2. Debata nad raportem.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów z tego tytułu.
 1. Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy
  z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
 2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
 3. Wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja.
 5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2021 rok.
 6. Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uchwały Nr XII/61/2022 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny.
 3. Interpelacje radnych i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 6. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Inny ciekawy artykuł

 

Burmistrz Krupowicz bez wotum zaufania

Dodaj komentarz