5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h – Projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym

Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem rządu. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé. Zmiany pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowe rozwiązania uwzględniają również przydzielenie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Zaproponowano także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Wpływy z grzywien będą przekazywane wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego są finansowane inwestycje drogowe.” – tak brzmi oficjalny komunikat w tej sprawie Rady Ministrów.

Takie działania są odpowiedzią na dane policji z  2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc. Polska na tle innych państw europejskich wypada blado w odniesieniu do ilości wypadków, wypadków ze skutkiem śmiertelnym , kolizji i ujawnionych kierowców pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. W latach wcześniejszych statystyki były podobne i mają tendencje wzrostową. 

Najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w projekcie zaostrzającym sankcje, nakładane na kierowców:

  • Umożliwiono nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia:

– podwyższono dolną granicę wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m.in. naruszaniu praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszaniu dopuszczalnych prędkości jazdy;

– podwyższono maksymalną wysokość grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych;

– podwyższono maksymalną wysokość grzywny do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym;

– podwyższono mandat karny w wysokości do 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h, natomiast w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła od 3 tys. zł do 5 tys. zł.

  • Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego. Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

– prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

– przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

– przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

  • Umożliwiono orzeczenie renty bezpośrednio w postępowaniu karnym:

– obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym;

– przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora.

  • Wprowadzono instytucję czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia:

– czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na okres 3 miesięcy;

– wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

  • Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych:

– punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat;

– za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10;

– zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

  • Uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych:

– umożliwiono udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Projekt ustawy prawdopodobnie zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na Radzie Ministrów oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym.

RM/GN

 

Dodaj komentarz