Kontynuacja sesji Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia – 27 – stycznia 2021 r.

Poprzednia część sesji

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 16 grudnia 2020 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2021 rok”.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Goleniów na lata 2020-2036”.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Goleniów.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Komarowo.
 9. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 rok.
 12. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2021:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;
 3. odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez
  1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;
 6. dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;
 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2030.
 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
 3. Interpelacje radnych i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 6. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz