Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządza następującym zasobem mieszkaniowym:
– powierzonym Spółce w zarząd przez Gminę Goleniów,
– powierzone Spółce w zarząd przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
– własnym zasobem mieszkaniowym.

Wartość zarządzanego majątku Spółka szacuje na ok. 300 mln zł.
GTBS Sp. z o.o. na koniec roku 2018 wykazała, że jej zasób własny wynosi: – 374 lokale mieszkalne o powierzchni 18 692,41 metra kwadratowego
– 89 lokali użytkowych o powierzchni 2033,37 metrów kwadratowych.

Przychodami Spółki są wpływy z tytułu opłat czynszowych i zaliczek na media, a kosztami są wszelkie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w zasobach własnych.
Poniższa tabela obrazuje przychody i koszty z tytułu zarządzania własnym zasobem mieszkaniowym GTBS Sp. z o.o.

 

Przychody z działalności własnej Spółki z tytułu:
– najmu terenu pod parkowanie samochodów,
– najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych,
wynajmu świetlic na imprezy okolicznościowe,
– wynajmu świetlic na szkolenia,
– plombowanie wodomierzy,
– usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych
wyniosły w roku 2018 51 726,54 zł.

Zestawienie składowych czynszu w lokalach należących do Spółki przedstawia się następująco:
– spłata kredytu,
– amortyzacja,
– ubezpieczenie,
– podatek od nieruchomości,
– koszty administracji,
– koszty sprzątania,
– energia elektryczna,
– remonty,
– koszty kominiarskie.

W dostępnych dokumentach GTBS-u amortyzacja wykazywana jest raz jako koszt, a raz jako składowa przychodu (czynsz).
“TBS we własnym zakresie akumuluje na rachunku bankowym środki do wysokości odpisów amortyzacyjnych, które są przeznaczone na większe remonty lub odtworzenie zużywających się zasobów mieszkaniowych”.
Amortyzacja jest wyrażonym w pieniądzu składnikiem kosztów, obrazującym zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a odpis amortyzacyjny, będąc elementem kosztów uzyskania przychodów, wpływa na wysokość wyniku finansowego i przyczynia się do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Od 01 kwietnia 2019 r. stawka czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych GTBS-u wynosi:
– Szarych Szeregów 7a,7b, 7c – 10 zł/m2
– Szkolna 40a, 40b, 40c, 40d – 10 zł/m2
– Szarych Szeregów 9a, 9b, 9c – 10,60 zł/m2
– Szarych Szeregów 11a, 11b, 11c – 10,20 zł/m2
– Szarych Szeregów 13a, 13b, 13c – 10,80 zł/m2
– Szarych Szeregów 15a, 15b, 15c – 10,80 zł/m2
– Szarych Szeregów 17a, 17b, 17c – 10,80 zł/m2
– Szarych Szeregów 3a, 3b, 3c – 12,19 zł/m2
– Słowackiego 8 – 12,19 zł/m2
– Jagiełły 5 – 12,19 zł/m2
– Mikołajczyka 34a, 34b, 34c,34d – 10,20 zł/m2.

Czy lokatorzy otrzymali z GTBS-u, wraz z zawiadomieniem o podwyżce lub wcześniej, zawiadomienie o WYPOWIEDZENIU dotychczasowej stawki czynszu? Jeżeli nie otrzymali WYPOWIEDZENIA czy podwyżka jest skuteczna i powinna nastąpić?
Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią ustawy właściciel lokalu może podwyższyć czynsz (albo inne opłaty uiszczane za używanie lokalu) w drodze wypowiedzenia jego dotychczasowej wysokości.
Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności!!!

(red.)

Dodaj komentarz