Materiał długi, lecz dla osób zainteresowanych działalnością rady materiał może dostarczyć spory zasób wiedzy

Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 23 października 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku
posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny
018-2019.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu
ich pobierania.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectw Gminy
Goleniów.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

7. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu
Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego
Sp. z o.o. w Goleniowie.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.

10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GTBS z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie związany z realizację budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołajczyka w Goleniowie.

11. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego w Goleniowie na
kadencję 2020-2023.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14. Zakończenie posiedzenia.

UWAGA! W porządku nastąpiły zmiany na początku posiedzenia

Dodaj komentarz