Nieubłaganie zbliża się czas przedstawiania przez burmistrza Raportu o stanie Gminy oraz podejmowania przez Radę decyzji o udzieleniu (lub nie) wotum zaufania oraz przyjęcia (lub nie) absolutorium z wykonania budżetu.

Wprowadzając do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) instytucji raportu o stanie gminy, ustawodawca wprowadził także nowy instrument prawny, umożliwiający radzie gminy wyrażenie oceny pracy burmistrza tj. wotum zaufania.
Wotum zaufania jest konsekwencją oceny przez Radę przygotowanego i przedstawionego raportu o stanie gminy, nad którym następnie przeprowadzona zostaje debata.
W Naszym wypadku raport o stanie gminy był i jest przygotowany odpłatnie przez firmę zewnętrzną.

Chyba pierwszy raz w Polsce, a na pewno pierwszy raz w historii Gminy Goleniów zdarzy się, że Rada będzie wysłuchiwała sprawozdania z pracy organu, który przez pół roku był w swoistym zawieszeniu, a jego zadania i kompetencje musiał przejąć pracownik zatrudniony na podstawie powołania w Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
Organ wykonawczy w osobie Roberta Krupowicza przez 6 miesięcy przebywał na notorycznie przedłużanych zwolnieniach lekarskich, a jego kompetencje i zadania musiał przejąć I zastępca Henryk Zajko.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 28aa mówi, że Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska w Goleniowie nigdy nie podjęła uchwały na podstawie art. 5a.2.i 7. ustawy o samorządzie gminnym. Przepisy te zawierają upoważnienie do przyjęcia odpowiedniej uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.
Pomimo braku uchwały burmistrz z uporem maniaka powtarza, że Gmina Goleniów posiada budżet obywatelski.

Burmistrz jest jeden i choć przepisy pozwalają, w określonych sytuacjach, przejmować jego zadania i kompetencje innej osobie, nie oznacza to, że ta osoba zostaje z automatu burmistrzem.

Wbrew pozorom sprawa półrocznej nieobecności Roberta Krupowicza, w zderzeniu z oceną pracy burmistrza, nie jest wcale taka błaha.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad całokształtem rocznej pracy Roberta Krupowicza. To praca Roberta Krupowicza podlega rocznej ocenie, a nie praca jego podwładnych.

To Robertowi Krupowiczowi większość głosujących w powszechnych wyborach postanowiła zaufać. To Robertowi Krupowiczowi przypadł zaszczyt służenia mieszkańcom Gminy Goleniów swoją wiedzą, fachowością i doświadczeniem. To Roberta Krupowicza większość biorąca udział w wyborach, postanowiła uczynić Gospodarzem Gminy, a on ten zaszczyt na SWOJE i tylko SWOJE barki przyjął.

W roku ubiegłym Rada Miejska w Goleniowie nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi.
Jak będzie w tym roku czas pokaże. 30 czerwca mija czas na udzielenie przez radę lub nie takowego.

Jak zauważa Piotr Józefczyk, członek Kolegium RIO w Krakowie, po raz pierwszy w tej kadencji samorządu (od 2020r.), w przypadku nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu wójtowi, rada gminy może bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.” – samorzad.pap.pl

(red.)

Dodaj komentarz