XXV sesja Rady Miejskiej – 25 listopada 2020 r.

XXV sesja Rady Miejskiej – 25 listopada 2020 r

Porządek obrad sesji

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIV  sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 października 2020 r.
 4. Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Goleniów na lata 2020 – 2025, będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 8. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
 11. Interpelacje radnych i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 14. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Dodaj komentarz