Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków jej racjonalnego rozwoju zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Burmistrz i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. (Statut Gminy Goleniów)

Na zamkniętym (?) spotkaniu, w którym uczestniczyli: zastępca burmistrza Tomasz Banach, przedstawiciele wydziału oświaty, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zarządy gminnych klubów sportowych prawdopodobnie ustalono, że zostanie powołana Gminna Rada Sportu, która zajmie się przygotowaniem nowych procedur podziału i kwot dotacji celowych dla klubów sportowych na kolejne lata.  Do powyższych ustaleń by nie doszło, gdyby Rada Miejska w rzetelny sposób kontrolowała działania burmistrza, a sam burmistrz i jego podwładni pamiętali, a przede wszystkim przestrzegali własnych zarządzeń.

Burmistrz Robert Krupowicz 22 lutego 2011 r. wydał zarządzenie nr 42/2011 w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania, zmienionego zarządzeniem nr 178/2011. Gminna Rada Sportu, zwaną dalej Radą Sportu, powoływana będzie każdorazowo na czas trwania kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie, a w jej skład wchodzić będą przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

1) radny desygnowany przez właściwą do spraw kultury fizycznej komisję Rady Miejskiej w
Goleniowie,
2) czterech przedstawicieli klubów i zrzeszeń sportowych desygnowanych przez Burmistrza,
3) dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie:
a) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie
b) pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wskazany przez Burmistrza,
4) dwóch przedstawicieli środowiska oświatowego wskazanych przez Burmistrza,
5) jeden laureat nagrody Barnima w dziedzinie sportu wskazany przez Burmistrza. (pisownia oryginalna)

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

W kadencji 2018-2023 zarządzenie nr 42/2011 dalej funkcjonowało, jednak dyrektorka Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu nie wypełniała swojego obowiązku i nie ruszyła palcem, aby Gminna Rada Sportu zaczęła działać. Przyczyna może być prozaiczna – „stara” dyrektorka szykowała się do odejścia ze stanowiska, a „nowa” po prostu nie miała czasu na zapoznanie się z jakimś zarządzeniem o jakiejś Radzie Sportu. Nowa dyrektorka Wydziału Edukacji jako wizjonerka miała i ma ważniejsze sprawy na głowie – a to promocję swojej książki, a to udzielanie wywiadów, a to uczestniczenie w konferencjach, pogadankach, spotkaniach organizowanych w całej Polsce, a to organizacja takich spotkań w Gminie. Ręce pełne roboty.
Radni także nie dopytywali się o przyczynę braku powołania w obecnej kadencji Gminnej Rady Sportu.

W tym miejscu warto wspomnieć jakie zadania, na podstawie ustawy o sporcie, ma rada sportu:

Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2  (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 ).

Może właśnie teraz, nasi „drodzy” przedstawiciele wspólnoty samorządowej, sprawicie aby burmistrz osobiście wyjaśnił mieszkańcom – z jakiej to przyczyny nie powołał na czas kadencji 2018-2023 rady sportu?

(red.)

Powiązany artykuł

Kuszyński narozrabiał, a Banach posprząta ?

Foto – Gmina Goleniów

Dodaj komentarz