W roku 2018 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w okresie od 26 października 2018 r. do 28 lutego 2018 r. oraz w dniu 29 marca 2018 r. przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Goleniów za lata 2013 – 2016 i wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017.
W wyniku czynności kontrolnych RIO stwierdziło nieprawidłowości i uchybienia, które wynikły z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, ich wadliwej interpretacji oraz niewystarczającego działania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
RIO wskazało, że w celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień koniecznym jest przestrzeganie obowiązujących norm prawnych.

W wystąpieniu pokontrolnym przeczytamy m.in., że w latach 2012 – 2016 z tytułu realizacji umów z Kancelarią Prawną, wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 1 143 468,58 zł.

W ramach umów na rzecz Gminy, gdzie Zamawiający rozszerzył wykładnię terminu “zastępstwo procesowe”, świadczone były przez Kancelarię prawną również usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie odzyskania podatku VAT, zamiast świadczenia usług prawniczych, polegających wyłącznie na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego.
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że udzielenie zamówienia publicznego w NIEKONKURENCYJNYM trybie zamówienia z wolnej ręki nie spełniało rygorystycznych przesłanek warunkujących jego zastosowanie i było niezgodne z art.5 ust.1 b ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 87 (jeden) par. 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
Wniosek jaki wypłynął w temacie obsługi prawnej brzmiał: Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaznaczyć należy, że Protokół kontroli został podpisany i przekazany burmistrzowi 23 kwietnia 2018 r.

W październiku 2018 r. weszła ustawa zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a burmistrz tak przejął się wnioskami przedstawionymi w piśmie z dnia 20 czerwca 2018 r. znak WK.0913.1373.58.K.2017, że 18 lutego 2019 r. zawarł w trybie NIEKONKURENCYJNYM dwie umowy:
– jedną na obsługę prawną Gminy Goleniów
– jedną na obsługę prawną Rady Miejskiej w Goleniowie.
Zaznaczyć należy, że w obu przypadkach Zleceniobiorcą jest ta sama Kancelaria Radcy Prawnego, która w razie prowadzenia spraw sądowych będzie będzie dodatkowo wynagradzana przez Gminę na podstawie odrębnych zleceń.

W piśmie RIO zaznaczyło, że wymienione nieprawidłowości nie wyczerpują wszystkich negatywnych ustaleń zawartych w protokole kontroli. Część nie została ujęta w wystąpieniu pokontrolnym z uwagi na ich mniejszy ciężar gatunkowy.
Link do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, który został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_18576/01_10_2018_07_46_06SKM_C224e18100106550.pdf

(red.)

Dodaj komentarz