Czy Prezes PGK powinien stracić pracę?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o., jako spółka należąca w 100 % do Gminy Goleniów, jak i pozostałe gminne spółki, podlega nie tylko przepisom ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ale także przepisom ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Jak działa burmistrz w dwóch wymiarach: ustawowego obowiązku analizy oświadczeń majątkowych oraz jakości nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi?

Z treści oświadczenia majątkowego złożonego przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie Andrzeja Bartłomieja Cieślińskiego wynika, że w roku 2019 prowadził działalność gospodarczą i z tego tytułu osiągnął przychód w wysokości 145 939,84 zł, dochód 40 502,88 zł.
Andrzej Cieśliński działalność gospodarczą rozpoczął 10.07.2017 r. i kontynuuje ją do dzisiaj.

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zakazuje łączenia stanowiska prezesa z własną działalnością gospodarczą. Jak mówią przepisy prawa, w takich wypadkach jest podstawa do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podkreślić w tym miejscu należy fakt, że burmistrz nie wskazuje osoby wybieranej na stanowisko prezesa spółki gminnej. Burmistrz opiniuje pozytywnie lub negatywnie wynik konkursu.
To Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa, to Rada Nadzorcza przeprowadza konkurs, to Rada Nadzorcza upoważnia osobę do powiadomienia kandydatów o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu konkursu, to Rada Nadzorcza dokonuje oceny kwalifikacji, wiedzy, a także predyspozycji kandydata do pracy, to Rada Nadzorcza wyłania kandydata, to Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o powołaniu osoby na stanowisko Prezesa, wreszcie to Rada Nadzorcza ogłasza informację o rozstrzygnięciu konkursu.

” Rada Nadzorcza “Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie informuje, że w dniu 17 października 2019 r. podjęto uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Bartłomieja Cieślińskiego.
Pan Andrzej Bartłomiej Cieśliński obejmie funkcję Prezesa Zarządu w dniu 1 listopada 2019 r.
Wybrany kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, skupione wokół stanowisk kierowniczych z zakresu zarządzania spółkami i dbania o ich rozwój oraz płynność finansową.

Przewodniczący Rady Nadzorczej”
Link do informacji – https://www.pgkgoleniow.pl/aktualnosci/pokaz/50_informacja_o_rozstrzygnieciu_konkursu

Co ciekawe ustawa o gospodarce komunalnej gwarantuje załodze danej spółki, której jedynym udziałowcem jest gmina – na podstawie art. 18 – zachowanie prawa wyboru dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu osób.
W Gminie Goleniów tylko w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ten przepis jest połowicznie przestrzegany. Załoga PEC – w drodze głosowania – wybiera, spośród zgłoszonych pracowników jednego kandydata do Rady Nadzorczej.
W pozostałych gminnych spółkach, tj. GWiK, PGK,GTBS pracownicy nie mają swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

Dane na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:
DF Andrzej Cieśliński, nr NIP 955 000 09 84, nr REGON 810573720, rodzaj działalności:
1) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Podklasa ta obejmuje:
-przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
– doradztwo dotyczące inwestycji,
– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.
2) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Podklasa ta obejmuje:
-doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
a.) planowania strategicznego i organizacyjnego,
b.) strategii i działalności marketingowej,
c.) kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
d.) zarządzania produkcją,
e.) zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
f.) planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
g.) opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
a.) planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
b.) planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

(red.)

na zdjęciu – Andrzej Cieśliński Prezes PGK Goleniów

One thought on “Czy Prezes PGK powinien stracić pracę?

  • Pytanie do radnych- czy zainteresowali się umową jaka podpisało PGK z prezesem, a właściwie z działalnością gospodarczą?
    Oraz, jakiej wysokości faktury były wystawiane przez firmę pana prezesa dla PGK i jakie kwoty zastały zapłacone.

    I jeszcze- jak działa pan Prezes, że PGK nie uzyskało jeszcze wymaganych zezwoleń- dla nieznajacych ustawy śmieciowej- w 2020r wygasły wszystkie pozwolenia – ustawowo 🙂

Dodaj komentarz