Już jutro sesja absolutoryjna Powiatu Goleniowskiego

Już jutro sesja absolutoryjna Powiatu Goleniowskiego.

Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego w dniu 7 lipca 2020 r.

/wtorek, godz. 12.00/

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia3 czerwca 2020 roku.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Goleniowskiego za 2019 rok – debata.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Goleniowskiego wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Powiatu Goleniowskiego za 2019 rok, Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 rok oraz Informacji o stanie mienia Powiatu Goleniowskiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Stanowisko Zarządu Powiatu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Stanowiska Komisji Rady Powiatu.
10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2019 rok.
14. Informacja Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. nt. aktualnej sytuacji w szpitalu.
15. Informacja nt. kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Goleniowski w roku 2019.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4174Z na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 3118Z do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4173Z kategorii drogi powiatowej.
18. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4112Z na odcinku Tarnówko – Tarnowo kategorii drogi powiatowej.
19. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4112Z na odcinku Tarnówko – Tarnowo kategorii drogi powiatowej.
20. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4183Z Krzywice – Przypólsko kategorii drogi powiatowej.
21. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Dębice – Nastazin kategorii drogi powiatowej.
22. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4135Z na odcinku Buk – Czarnogłowy kategorii drogi powiatowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2020 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035.
25. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
27. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
28. Informacje Przewodniczącej Rady Powiatu.
29. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
30. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
31. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz