Gmina nie dopłaca za śmieci! Gmina płaci wykonawcy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za jego usługi.

Podczas przedstawiania na sesji Rady Miejskiej Raportu z audytu, prezentujący dokument z rozbrajającą szczerością przyznał, że Prezes PGK nie udostępnił kontrolującym pierwszej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponieważ nie ma do niej dostępu. Gdyby audytorzy zapoznali się z umową z 2013 r. mieliby co porównywać i opisywać.

W artykule z 23 kwietnia br. goleniow.net ujawnił, jakie zapisy umowy z 2013 r. nie zostały powtórzone w następnych umowach zawartych przez Gminę z PGK. LINK – https://goleniow.net/2021/04/23/gospodarka-smieciowa-bajania-urzednicze-bez-obiektywnej-prawdy-cd/

Audytorzy wskazali, że po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, we wszystkich Gminach (oprócz Gminy Goleniów) wzrosły odpłaty za zagospodarowanie odpadów. Powtórzmy – wzrost nastąpił za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W Gminie Goleniów tak naprawdę opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pozostaje od 2014 r. niezmiennie na poziomie 12 zł od osoby, jednak za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych wzrosła z 16 zł od osoby do 24 zł od osoby.

Stawki za odpady segregowane w wybranych Gminach, wielkością porównywalnych do Gminy Goleniów wynoszą:

  • Sochaczew – 23 zł/osoby, w przypadku kompostowania – 20 zł/osoby
  • Gmina Brzesko – 16 zł/osoby
  • Oleśnica – 23,50 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  • Gmina Kluczbork – 23 zł/osoby, zniżka za Kartę Dużej Rodziny i kompostowanie
  • Miasto Brzeg – 19,50 zł/osoby. zniżka za kompostowanie.

W umowie nr 947/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , okres obowiązywania od 01 lipca 2020 r. do 11.09.2020 r. 1 tona odpadów zmieszanych została wyceniona na 604,46 zł netto, zaś odpadów selektywnie zebranych oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na 714,10 zł netto.

Umowa nr 1426/2020 z dnia 11 września 2020 r. z okresem obowiązywania od 12 września 2020 r. na 360 dni. W tej umowie 1 tona odpadów zmieszanych została wyceniona na 834,95 zł netto, zaś odpady zbierane selektywnie zostały szczegółowo rozpisane i wycenione. Wycena odpadów zebranych selektywnie wahała się od kwoty 734, 86 zł netto do 1315,00 zł netto za tonę.

Od czasu zawarcia 12 września 2020 r. umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina zdążyła wprowadzić do niej 6 aneksami zmiany.

Z treści zawartej umowy wynika, że :

Zamawiający dopuszcza zmianę ww. wartości ( tj. wysokości kwoty uzyskanej w przetargu) z powodu faktycznej wielkości realizacji usługi. Zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Strony zgodnie oświadczają, że świadome są tego, iż rzeczywiste ilości odebranych odpadów mogą różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych określonej przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym, z uwagi na specyfikę zamówienia nie wyczerpanie tej wartości nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.

Niedoszorowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie umowne brutto ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.

Zmiana zostanie potwierdzona poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Od 01 czerwca 2020 r. z systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych „wyrzucono” nieruchomości niezamieszkałe i tereny ogrodów działkowych..

Jak zmieniła się ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i tzw. mieszanych?

W miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień roku 2019 zebrano z nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości mieszanych, z nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów ogródków działkowych:

miesiąc zmieszane gabaryty odpady BIO papier/tektura plastik szkło
VI 1225,06 79,16 148,75 13,01 16,42 47,42
VII 1402,49 30,34 104,36 16,69 32,56 24,3
VIII 1364,59 20,46 82,46 14,95 22,56 46,74

W tym samym okresie w roku 2020 TYLKO z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości mieszanych zebrano

miesiąc zmieszane gabaryty Odpady BIO papier/tektura plastik szkło
VI 879,16 46,28 162,8 24,27 41 21,02
VII 723,59 114,92 259,15 43,65 50,77 63,24
VIII 662,83 23,84 179,35 55,04 61,28 69,82

Z systemu „wyrzucono” nieruchomości zamieszkałe i ogródki działkowe.

Przykładowo w miesiącu sierpniu 2020 r. ilość wytworzonych odpadów komunalnych wyniosła 1052,16 ton. W tym tonażu znajdują się także odpady komunalne zebrane z nieruchomości niezamieszkałych Gminy Goleniów oraz z nieruchomości tzw. mieszanych z części niezamieszkałej tych nieruchomości. Przecież Gmina przy zawieraniu umowy nie żądała od Wykonawcy aby ten „znakował” odpady ze względu na ich pochodzenie.

Praktycznie nikt nie jest w stanie powiedzieć jaką ilość odpadów komunalnych należy przypisać właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, jaką właścicielowi nieruchomości „mieszanej”, a jaką nieruchomości niezamieszkałej Gminy Goleniów. Wychodzi na to, że wszystkie odpady komunalne „Nasze są” , choć ich nie wytwarzamy na swoich zamieszkałych posesjach.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje Gminie organizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (art. 6C).

Ten zapis stanowi punkt wyjścia do obliczenia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca oraz wyliczenia wysokości opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania.

Pomimo powyższego zapisu w ustawie Nasza Gmina zapewnia nie tylko odbiór bioodpadów z miejsca ich wytwarzania, ale dodatkowo pozwoliła na dostarczanie tych odpadów do PSZOK. Czemu to ma służyć, skoro odbiór każdej ilości odpadów BIO z miejsca ich wytworzenia jest zapewniony?

Prowadzenie PSZOK przez PGK jest opłacane przez Gminę na podstawie odrębnej umowy.

Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz sporządzając dokument zamówienia musi wskazać w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady – w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów.

Umowa zawarta pomiędzy PGK a Gminą wymienia instalacje, do których mają trafiać odpady. Rozszerzenie lub zmiana listy instalacji wymaga formy pisemnej. Jak się można domyśleć, Rada nie jest przez burmistrza informowana o wprowadzanych aneksami zmianach w umowie.

Pytanie – czy Gmina mogła połączyć opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy Goleniów, skoro zapis ustawowy mówi:

– Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.

– Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych ?

W umowie zawarto, że przedmiot zamówienia obejmuje :

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goleniów

oraz

b) zagospodarowanie odpadów z PSZOK.


Proszę zwrócić uwagę na poniższy ustawowy zapis:

Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; (które w teorii są wytwarzane tylko przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych)

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;

które to koszty obejmują:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługę administracyjną tego systemu;

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

BRZMIENIE art. 6 c ust. 1 i 2

Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

To prawda, że zapisy ustawy śmieciowej są skomplikowane , ale nie niemożliwe do zrozumienia. Wiceburmistrz Tomasz Banach powiedział jedną ważną, ale jakże oczywistą rzecz – każdy sam płaci za swoje śmieci .

Z tej informacji wypływa jeden morał – koszt systemu (inna rzecz nie wiadomo do końca czy prawidłowo skalkulowany?) w Naszym wypadku powinien rozkładać się na::

  • mieszkańców nieruchomości zamieszkałych,
  • mieszkańców nieruchomości mieszanych, z części niezamieszkałej, których ma być niby ponad 400 – u. Prawdziwa liczba tych nieruchomości oraz wysokości wytworzonych odpadów i wnoszonych przez nich opłat stanowi do tej pory tajemnicę Urzędu.

i dodatkowo bez zgody Rady wprowadzone do przetargu

  • nieruchomości niezamieszkałe należące do Gminy Goleniów.

     

Część druga, w której analizować będziemy wzrost kosztów odbioru odpadów w następnym artykule – już wkrótce. W następnym artykule udostępnimy Państwu całość rozdziału II Raportu pt. Gospodarka odpadami – Gmina Goleniów.

 

cdn

(red.)

Dodaj komentarz