W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (K.43.9.2023 z dnia 07 marca 2023 r.) i orzeczeniem, że sposób żywienia dzieci w szkołach w gminie Goleniów odbiega od przyjętego przez organy kontroli stanowiska oraz w związku ze stanowiskiem organu kontrolnego, że przepisy art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z. 2021 r. poz. 1082) należy zastosować także do szkół, o których mowa w art. 106a ust. 1 ww. ustawy, to jest takich, w których nie prowadzi się stołówki, a realizacja zadania polegającego na zapewnieniu uczniom posiłku w szkole przez usługodawcą zewnętrznego, w formie tzw. cateringu, nie zmienia sposobu finansowania przedmiotowych usług, proszę o pilne zaprzestanie naruszania prawa oświatowego i działań na szkodę uczniów i rodziców.

Niezmiennie uważam, że działania burmistrza gminy Goleniów są całkowicie nieodpowiedzialne i szkodliwe dla społeczności lokalnej, a w szczególności dla dzieci i ich rodzin. Pobieranie przez burmistrza zawyżonych kosztów za posiłki dzieci w szkołach jest nieetyczne i skutkuje nierównymi warunkami edukacyjnymi dla uczniów z różnych środowisk, w szczególności wobec dzieci, dla których korzystanie z cateringu było utrudnione lub uniemożliwione z powodu wzrostu kosztów.

W związku z powyższym proszę również udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak i kiedy pan burmistrz zamierza usunąć nieprawidłowości w pobieraniu opłat za posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach?
2. Czy i kiedy pan burmistrz planuje zwrócić nadpłaty pobrane od rodziców uczniów za obiady, które przekraczały koszty określone w Prawie oświatowym?
3. Jakie kroki podejmie pan burmistrz, aby zapobiec dalszym naruszeniom prawa i nieprawidłowościom w gospodarowaniu środkami publicznymi w placówkach oświatowych w naszej gminie?
4. Jakie działania podejmie pan burmistrz w celu zapewnienia uczniom odpowiednich warunków dotyczących żywienia dzieci?
5. Czy pan burmistrz zamierza poinformować społeczność lokalną o nieprawidłowościach podjętych działaniach, aby zapewnić przejrzystość w działaniach władz i zaufanie
społeczne?

Stołówki w szkołach – folwark Pana Burmistrza ?

Dodaj komentarz