Stołówki w szkołach – folwark Pana Burmistrza ?

Statut szkoły to najważniejszy wewnętrzny dokument. Jest to pisemnie potwierdzony zbiór informacji o placówce, który określa jej ustrój, organizację i sposób działania. Podstawą do opracowania statutu szkoły jest:

1.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

2.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. 2020r. poz. 1327z późn. zm.);

3.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60);

4.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019r. Poz. 502);

5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U. 2001r.nr 61poz. 624 z późn. zm.), a jego treść została zatwierdzona na RP w dniu 29.12.2020r.

 

Naszą uwagę zwrócił § 26 Statu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów polskich w Goleniowie który mówi:

1.Szkoła zapewnia możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej za odpłatnością.

2.Stołówka szkolna stanowi odrębną działalność gospodarczą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie.

3.Pomieszczenie stołówki szkolnej jest dzierżawione przez dzierżawcę.

4.Dzierżawca ustala regulamin stołówki szkolnej oraz zasady jej funkcjonowania.

5.W czasie spożywania posiłków dyrektor szkoły wyznacza dyżury. LINK – https://sp1.goleniow.bipdlaszkol.pl/files/30/STATUT-wersja_z_29-12-2020.pdf

Jak to możliwe, że szkoła (w domyśle organ prowadzący i dyrektor) z jednej strony organizuje stołówkę szkolną, zaś z drugiej działa wbrew zapisom Prawa Oświatowego i przekazuje swoje kompetencje dzierżawcy?

 

Stanisław Kłak – doradca ds. prawnych: specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa oświatowego oraz prawa związkowego – wyjaśnia – Zgodnie z definicją przyjętą przez służby statystyki publicznej oraz obecną w orzecznictwie sądowym, pod pojęciem stołówka należy rozumieć placówkę zbiorowego żywienia, zapewniającą określonym grupom konsumentów posiłki (głównie obiady), ale także śniadania i kolacje, przy czym jest to miejsce wyodrębnione organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowane na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Składa się z pomieszczeń kuchni i jadalni.

Jadalnia jest natomiast pomieszczeniem przeznaczonym do spożycia posiłku (nie występuje tu kuchnia i stanowiska do sporządzania potraw: może występować np. zmywalnia naczyń, wyparzacz, kuchenka mikrofalowa).

stołówka szkolna może być powołana na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Szkoła może zorganizować stołówkę szkolną. Stołówka szkolna zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów. Stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły.
To
organ prowadzący szkołę publiczną, czyli jednostka samorządu terytorialnego, ma obowiązek zapewnienia warunków kadrowych, lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla jej funkcjonowania, tak jak dla innych części szkoły.
Za zorganizowanie w szkole stołówki decyduje samodzielnie dyrektor szkoły.

Świetlicę organizuje się celem przeprowadzenia zajęć świetlicowych, które nie polegają na wydawaniu posiłków. Natomiast wydawanie posiłków stanowi element realizacji zadań opiekuńczych, które realizowane są zazwyczaj w stołówce”.

Zdanie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat możliwości świadczenia przez stołówkę szkolną usług w postaci sprzedaży posiłków „na zewnątrz” przedstawiamy poniżej.

(red.)

Dodaj komentarz