Notoryczne zawłaszczanie przez organ wykonawczy czyli burmistrza kompetencji organu stanowiącego, czyli Rady Miejskiej, a przede wszystkim ukrywanie procedur jakie muszą być zachowane podczas prac nad projektem budżetu, musiało znaleźć kiedyś swój koniec.

Od 2015 r. uchwała Nr XVII/183/12
Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu była skrzętnie okrywana zasłoną niebytu.

Analizując dostępne na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Goleniów za dany rok, można zaobserwować dziwną zależność. W sytuacji kiedy Składowi Orzekającemu RIO przewodniczyła Hanna Barańska, w uzasadnieniu brakuje odniesienia do uchwały nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie. Tak było przez kilka poprzednich lat z rzędu, aż do końcówki roku 2020. w Uzasadnieniu do uchwały nr CCXLI.458.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej przypomniał o wyżej wspomnianej uchwale.
O uchwale nr XVII/183/12 przeczytamy także w opinii prawnej, na którą powoływał się na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu jej Przewodniczący Radny Krzysztof Czerwiński.
W dokumencie tym przeczytamy m.in., że ” Według treści art. 234 pkt.2 ustawy o finansach publicznych uchwała rady w sprawie trybu prac nad projektem budżetu określa m.in. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej”, które obejmującą trzy etapy:
1) prace przygotowawcze
2) tworzenie projektu budżetu
3) prace uchwałodawcze.

Co zostało pominięte, gdzie złamano procedury w toku prac przygotowawczych?
1. Do 15 września Komisje Rady Miejskiej NIE wypracowały wniosków do budżetu i nie złożyły ich w Biurze Rady.
2. Do 25 września Komisja Budżetu NIE przygotowała projektu uchwały w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu.
3. Do 30 września Rada Miejska NIE podjęła uchwały dotyczącej wskazówek do opracowania budżetu Gminy.

Rada nie mogła podjąć się powyższych zadań, ponieważ Urząd nie prowadzi lub ukrywa przed nimi Rejestr wniosków budżetowych, który jest spisem:
1) centralnym,
2) jawnym,
3) podzielonym wg działów klasyfikacji budżetowej,
4) zawierającym w szczególności dane: datę wpływu, wnioskodawcę, zakres przedmiotowy, wydział nadzorujący realizację. Dobitnym tego przykładem radny Krzysztof Zajko, który od kilku lat nie może doprosić się wspomnianego Rejestru.

Kolejne złamanie procedury nastąpiło podczas posiedzenia Komisji Budżetu, na którym opiniowany jest projekt budżetu gminy. W tym posiedzeniu mają uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący pozostałych Komisji Rady.
Ponieważ w Gminie Goleniów zastosowano regułę “Dwa w jednym” “PRAWIE” ten warunek został spełniony. Oglądający reklamy wiedzą, że “PRAWIE” robi wielką różnicę.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, czy członkami Komisji Budżetu powinni być Przewodniczący pozostałych Komisji Rady? Jako Przewodniczący i jednocześnie członkowie Komisji Budżetu w tym samym miejscu i czasie występują w dwóch wykluczających się rolach – raz doradców a raz osób decyzyjnych.

W zaistniałej sytuacji – czyli a.) wniesienia pod obrady Rady i braku uchwalenia budżetu gminy do 31 grudnia,
b.) pominięcia procedur przy tworzeniu budżetu,
oraz biorąc pod uwagę opinię prawną i zapisy uchwały nr XVII/183/12 – wątpliwą się staje możliwość zgodnego z prawem PONOWNEGO procedowania na styczniowej sesji Rady Miejskiej projektu budżetu na 2020 r.

§ 4.1. Terminy prac Komisji Rady Miejskiej określone w załączniku nr 3 mogą być w UZASADNIONYCH przypadkach przedłużane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek komisji.
2. Przedłużanie terminów, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonywane z zakresie umożliwiającym uchwalenie budżetu najpóźniej do 31 stycznia roku budżetowego.

Uchwała nr XVII/183/12 nie przewiduje trybu wnoszenia przez burmistrza na kolejne, następujące po sobie sesje Rady, tego samego projektu uchwały budżetu, który już raz był procedowany i odrzucony.

Dodatkowy, zapomniany przez burmistrza i skarbnika element, który ma być włączony do projektu uchwały budżetowej, to przedstawienie budżetu w układzie zadaniowym w podziale na pod zadania, ich cele, planowane wskaźniki efektywności realizacji celów, planowane kwoty wydatków, jednostkę odpowiedzialną za realizację, w horyzoncie czasowym: rok budżetowy + dwa lata.

(red.)

Dodaj komentarz