Fakty w tej sprawie są jednoznaczne. Można rzec sprawa zero jedynkowa.

Dziś rano na skrzynki mailowe Radnych Rady Miejskiej wpłynęło pismo o poniższej treści:

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pismo, stanowiące zawiadomienie o możliwości naruszenia przez radnego Rady Miejskiej w Goleniowie Pana Krzysztofa Sypienia zakazów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W wystąpieniu tym zasygnalizowano, że Pan Krzysztof Sypień prowadzi Przedszkole Muzyczne w Goleniowie oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju, a w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje mienie Gminy Goleniów.

Tymczasem, zgodnie z art. art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym¹ radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Mając na względzie przywołane unormowanie, oraz to, że organem uprawnionym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z przyczyn określonych w art. 383 §1 pkt 5 Kodeksu wyborczego jest rada gminy (art. 383 §2 tej ustawy), działając w oparciu o przepis
art. 88 ustawy o samorządzie gminnym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zbadanie ww. okoliczności i poinformowanie organu nadzoru o zajętym stanowisku oraz przesłanie zebranych w toku postępowania wyjaśniającego dokumentów w terminie do dnia 12 grudnia br.

Z rejestru KRS wynika, iż Radny Krzysztof Sypień jest Prezesem podmiotu o nazwie Fundacja Centrum Rozwoju, który to podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Czy, wobec “wylanego mleka” Radny sam zrzeknie się mandatu, czy da szansę i satysfakcje kolegom na odwołanie go ?

Dziś próbowaliśmy skontaktować się z Radnym Sypieniem, niestety nie odbierał telefonu.

To ich głosów zabrakło przy stołówkach

( red.)

Dodaj komentarz