16 lutego 2022r. w czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący Skargi Goleniow.Net Radna Małgorzata Latka chyba w drodze protestu przeczytała Swoją odrębną opinię, którą cytujemy w całości. Tekst ten Pani Radna wysłała wszystkim Radnym  Rady Miejskiej, aby mogli zapoznać się  z tą opinią. Mamy nadzieję , że po zapoznaniu się różnymi informacjami Radni podejmą właściwe decyzje podczas głosowania nad zasadnością Skargi.

 

Wystąpienie na Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16.02.2022

 

Skarżąca: Redakcja Goleniow.net z 29-09-2021 roku

Zakres skargi: skarga na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z naruszeniem art.106 ust.3 ust.4
Prawo Oświatowe tj.:
1. obciążanie rodziców lub opiekunów dzieci korzystających z posiłków nie tylko kosztami wsadu
do kotła lecz także kosztami wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od wynagrodzeń
oraz innych kosztów,
2. wnoszenie opłaty za te posiłki przez opiekunów lub rodziców dzieci korzystających z posiłków
w placówkach oświatowych bezpośrednio do wytwarzającego posiłki.


Rozstrzygnięcie skargi powinno nastąpić na podstawie: Prawo Oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia
2016r.
Skarżąca (redakcja goleniow.net)  w uzasadnieniu przytoczyła wystąpienie dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UGiM
pani Janiny Mucek z posiedzenia XXIV nadzwyczajnej Sesji RM w Goleniowie w dniu 17 czerwca 2021,
które z drobnymi nieistotnymi zmianami podpisane przez zastępcę burmistrza panią Anitę Jurewicz
zostało przekazane pani senator Magdalenie Kochan i Komisji Skarg Wniosków i Petycji jako
wyjaśnienie pana burmistrza w sprawie. Z powyższych wyjaśnień wynika, że pan burmistrz nie naruszył
wymienionych artykułów prawa oświatowego z czym skarżąca się nie zgadza i przedstawia diametralnie
różną opinię opartą na załączonych do skargi wystąpieniach RIO.


Regionalna Izba Obrachunkowa niezależny organ nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, którego
zadaniem jest wskazywanie źródeł i przyczyn nieprawidłowości, w wystąpieniach pokontrolnych
dotyczących naruszeń art. 106 prawa oświatowego jednoznacznie stwierdza, że :


1. do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów w stołówce szkolnej ( lub w formie cateringu)
nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz
kosztów utrzymania stołówki
2. Obowiązkiem dyrektora jest ustalanie opłat za posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym
Szkołę, a następnie gromadzenie opłat za posiłki wnoszone przez rodziców/opiekunów na
wyodrębnionym rachunku.


Takie samo stanowisko w sprawie zajęła Komisja Rewizyjna RM Goleniów co zapisano w protokole
z dnia 22 listopada 2021r., Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów za posiłki w stołówce
szkolnej nie wlicza się:
-opłat od wynagrodzenia pracowników i składek naliczanych od wynagrodzeń,
– kosztów utrzymania stołówki i z prawnego punku widzenia bez znaczenia jest w jaki sposób szkoła zorganizuje wyżywienie, czy przez własnych pracowników czy tez przez catering. Szkoła może pobierać za posiłki opłaty tylko za tzw. wsad do kotła.


Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła, ze dyrektorzy szkół komunikowali się się z urzędnikami urzędu
gminy, konsultowali umowy najmu z radcą prawnym gminy co wskazuje, że pan burmistrz był
informowany o podejmowanych przez dyrektorów działaniach i tym samym jest z współodpowiedzialny
za przyjęte przez dyrektorów szkół rozwiązania dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych po
zmianach.
W posiadaniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest również zamówiona przez pana burmistrza opinia
prawna, która miała rozstrzygnąć zasadność lub niezasadność skargi. W opinii czytamy, że niniejsza
opinia może jedynie stanowić materiał pomocniczy do podjęcia rozstrzygnięcia przez organ właściwy tj
Radę Miejską, a we wnioskach końcowych, że Panu burmistrzowi nie można postawić zarzutu naruszenia przepisów art, 106 ust 3 i 4 prawa oświatowego ponieważ brak jest dokumentów, które
świadczyły o tym, że burmistrz Goleniowa (winno być – Burmistrz Gminy Goleniów – przypis redakcji) brał udział w zatwierdzaniu zasad korzystania ze stołówek szkolnych”


Zaprzeczają temu stwierdzeniu zeznania dyrektorów szkół zapisane w protokole Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 listopada 2021r. która na zlecenie Przewodniczącej Rady Miejskiej przeprowadziła kontrolę
w zakresie objętej skargą. Za pośrednictwem swoich urzędników pan burmistrz kontrolował proces
przekształcenia stołówek. Trudno przyjąć, ze radca prawny i urzędnicy konsultowali się w sprawie
przekształceń stołówek z dyrektorami szkół bez wiedzy pana burmistrza. A nawet gdyby tak było to i tak
pan burmistrz ponosi odpowiedzialność za działania swoich podwładnych.
Opiniujący przyznaje ,że system żywienia wychowanków został zorganizowany w sposób pomijający
przepisy prawa oświatowego, co nie oznacza jednoznacznie, iż system ten został zorganizowany w sposób
niezgodny z prawem. Takie stwierdzenia ratunkowe do zamawiającego opinię!
W świetle zgromadzonego materiału i analizy załączonych opinii wnioskuję przyjąć, że skarga jest
zasadna a najbardziej wiarygodną opinią jest opinia RIO i ustalenia Komisji Rewizyjnej.


Małgorzata Latka

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16 02 22 – Nagranie Video

W podsumowaniu Pani Małgorzata pisze “Mam nadzieję , że po zapoznaniu się różnymi opiniami Radni podejmą właściwe decyzje podczas głosowania nad zasadnością Skargi.”

Również jako dziennikarze mamy nadzieję, że jednak tym razem Radni Klubu Krupowicza staną po stronie interesu dzieci, a nie ich pryncypała czyli Roberta Krupowicza

Andrzej Bugajski

 

Poprzedni artykuł

Nic nie słyszę, nic nie mówię – czyli chwalący w natarciu?

Dodaj komentarz