W tym roku radni Rady Miejskiej w Goleniowie nie będą mieli dwumiesięcznych wakacji.

Właśnie został opublikowany porządek – i nie jest to porządek sesji absolutoryjnej – obrad XXXV sesji , która ma się odbyć w dniu 30 czerwca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 10 maja 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 26 maja 2021 r.
4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Sylwestrowi Aleksandrowi Górznemu.
5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu Władysławowi Wasylinka.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Goleniów.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2021/2022.
9. Projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
12. Projekt uchwały w sprawie wyjaśnienia wątpliwości zawartych w piśmie mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 05 lutego 2021 r.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o udzieleniu odpowiedzi wnoszącej pismo z dnia 21 marca 2021 r.
15. Projekt uchwały w sprawie wezwania mieszkanki Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych w „piśmie z dnia 28 kwietnia 2021 r.”.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona z powodu COVID-19.
17. Interpelacje radnych i zapytania.
18. Wolne wnioski.
19. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
20. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
21. Informacje Przewodniczącego Rady.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Widocznie organ wykonawczy (burmistrz Robert Krupowicz) postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa nadanego § 4a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru jednostki lub organu sprawozdań, lub informacji.

Powyższy przepis daje możliwość przesunięcia obowiązków związanych z procedurą absolutoryjną o 30 dni, czyli do 30 lipca.
W tym wypadku Komisja Rewizyjna organu stanowiącego (Rady Miejskiej w Goleniowie) przedstawia wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w terminie do dnia 15 lipca br.

Samą uchwałę absolutoryjną Rada podejmie w głosowaniu jawnym. Jawność głosowania nad uchwałą absolutoryjną potwierdzona jest dodatkowo w art. 34 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, gdyż uchwała taka dotyczy GOSPODAROWANIA środkami publicznymi danej jednostki samorządu terytorialnego, a z tą gospodarnością różnie bywało.

(red.)

Dodaj komentarz