Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 19 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 19 stycznia 2021 r.

 

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2021 rok”.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów.
4. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Goleniów.
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Komarowo.
6. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Goleniów na lata 2020-2036”.
8. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2021 rok.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Dodaj komentarz