Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18 stycznia 2021 r.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2021 rok”.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Goleniów.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz