Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 05 lutego 2020 r. (środa) godz. 11.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie
odbytej w dniu 09 grudnia 2019 r. oraz XVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
w dniu 18 grudnia 2019 r.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Goleniów.
5. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
7. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze
gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze Gminy Goleniów.
9. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów.
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych świadczonych przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Goleniów na rok
szkolny 2019/2020.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu płacowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
14. Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
15. Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą
Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzonego przez Gminę
Miasto Szczecin.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Jagodowa” w miejscowości
Załom.
17. Projekt uchwały wyrażający stanowisko dotyczące uruchomienia punktu informacyjnego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Goleniowie.
18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. “Zaprojektowanie i wykonanie
szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora
Dąbie” oraz realizację inwestycji pn. “Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego
na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo-Czarnocin”.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej
Operatorowi rekompensaty.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
23. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Goleniowie na 2020 rok.
25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na
2020 rok.
26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak właściwego oznakowania
ul. Kolistej w miejscowości Rurzyca oraz brak jej bieżącego zabezpieczenia i utrzymania.
27. Projekt uchwały w sprawie przekazania „pisma ogólnego dotyczące wcześniej złożonej
w dniu 24 października 2019 r.” Staroście Goleniowskiemu.
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadania
własnego gminy oraz naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Goleniów.
29. Interpelacje radnych i zapytania.
30. Wolne wnioski.
31. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
32. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
33. Informacje Przewodniczącego Rady.
34. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Dodaj komentarz