Dzisiaj podczas obrad połączonych komisji Rady Miejskiej po raz kolejny radni wyrazili swoją dezaprobatę do propozycji  uchwały w sprawie podwyżki cen za śmieci przedstawionej przez Burmistrza Gminy.  Mimo oczywistych argumentów radnych przeciwnych propozycji, nadal forsowana jest stawka 30 zł od mieszkańca. Już w dniu 16 grudnia na sesji omawiana będzie uchwała w sprawie podwyżek.

Czy burmistrz przeforsuje na sesji swoją propozycje czas pokaże. Niezaprzeczalnie argumenty podnoszone przez radnych przeciwnych propozycji burmistrza ,mają swoje uzasadnienie. Cały czas radni nie uzyskali dokładnych wyliczeń usługi za jaką jest w stanie realizować usługę PGK.

Przedstawiany projekt budżetu nie napawa optymizmem, jest bardzo mocno zagmatwany, niejasny a wiele informacji budżetowych jest pomijana. Pomijany jest fakt rolowania zadłużenia gminy, a co za tym idzie dalsze zadłużanie. Wiele gminy propozycje budżetowe przedstawia nie tylko radnym ale dokładnie objaśnia, a nawet poddaje konsultacjom społecznym. Nie można liczyć na tą formę w naszej gminie, u nas jak się wydaje władza jest nieomylna i wie lepiej.

Poniżej materiał video z komisji


POSIEDZENIE Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 08 grudnia 2020 r.

 

Porządek posiedzenia

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
4. Drugie czytanie projektu budżetu Gminy Goleniów na 2021 r. – opiniowanie projektu budżetu Gminy Goleniów na 2021 r.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2030.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

 

A.B.

 

Dodaj komentarz