Goleniów is cool. Oszukańcza rola gminnych urzędników?

Czyli gmina oszczędza na osobach sędziwych, młodzieży i dzieciach?

W Gminie, która w większości zdobywa wysokie wyróżnienia we wszelkiej maści rankingach, która w ostatnim czasie zajęła III miejsce w rankingu najbogatszych gmin w regionie, gdzie władza stara się budować “Dobre miejsce do życia” szczególnie dla osób w wieku 60+, gdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rada Seniorów, Taxi dla seniora itd., itp. wydaje się, że nie powinno mieć miejsca szukanie oszczędności na osobach w sędziwym wieku, tzn. 90 +. Przecież usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są aż czterokrotnie tańsze od usług stacjonarnych, przez co dają możliwość objęcia nimi większej liczby osób potrzebujących, nie są też ograniczone możliwościami lokalowymi samorządów w placówkach stacjonarnych.

Nic bardziej mylnego.

30 października 2019 r. Rada Miejska w Goleniowie przychyliła się do proponowanych przez burmistrza zmian w temacie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Zmienione przepisy przyjęte uchwałą Nr XIII/151/19 weszły w życie od 01 stycznia 2020 r., czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynęło 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Data publikacji uchwały nastąpiła w dniu 05.12.2019 r.

Praktycznie nikt z radnych nie zauważył, że z uchwały Nr XIII/151/19 został wykreślony dotychczasowy zapis, który brzmiał: “Zwalnia się z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osoby powyżej 90 roku życia”, zaś w jego miejsce w drodze autopoprawki wprowadzono zapis o treści: “Osoby, które NABYŁY PRAWO do BEZPŁATNYCH usług opiekuńczych na podstawie § 8 uchwały XXIII/270/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2016 r., poz. 3919) zmieniona uchwałą XI/131/19 Rady Miejskiej  w Goleniowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2019 r., poz. 4913), ZACHOWUJĄ SWOJE UPRAWNIENIA”.

Tym jednym posunięciem, jedną wydawać by się mogło mało istotną zmianą w zapisach uchwały rozpoczęto program oszczędnościowy w swetrze wydatków na usługi opiekuńcze, a zaczęto od osób w sędziwym wieku.

Co ciekawe Ośrodek Pomocy Społecznej przywilej darmowej opieki zachował prawdopodobnie tylko dla osób 90 +, które do 31 grudnia 2019 r. o taką pomoc wystąpiły lub zostały do ośrodka zgłoszone przez inne osoby lub instytucje.
Osoby, które miały w 2020 r. ukończony 91 rok życia i potrzebowały czasowej lub stałej pomocy opiekunki, choć obligatoryjnie powinny być z opłat zwolnione, były obciążane finansowo za tę usługę.

 

P.S.
Następną grupą, która straci w 2021 r. dofinansowanie jest młodzież korzystająca z programu “Goleniów is cool”. Projekt budżetu nie przewiduje dalszego finansowania projektu.

DLA ZAINTERESOWANYCH BARDZO CIEKAWY MATERIAŁ -Informacja o wynikach kontroli USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE OSOBOM STARSZYM W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – Najwyższej Izby Kontroli

(red.)

 

foto : Eberhard Grossgasteiger

Dodaj komentarz