A żeś Mituła wyskoczył nonono

Wiele kontrowersji wzbudził wniosek radnego Łukasza Mituły, który brzmiał następująco – “ Ostatnia kwestia, która budzi tutaj cały czas wątpliwości, jest niedopowiedziana, to jest kwestia nieobecności Burmistrza Krupowicza. To jest już któryś miesiąc z kolei i ja uważam, że my jako Wysoka Rada powinniśmy mieć informację o tym, co się dzieje, kiedy Pan Burmistrz wróci, bo mamy w tej chwili w Gminie niestety bezkrólewie. W związku z tym jako organ kolegialny, indywidualnie ja nie mogę wystąpić, ale do Pani Przewodniczącej zgłaszam taki wniosek, żeby Pani znalazła formułę prawną i z takim zapytaniem do Pana Burmistrza wystąpiła, żeby Burmistrz raczył złożyć jakieś wyjaśnienia Wysokiej Radzie. Stan, kiedy nikt nic nie wie, jest stanem który, w mojej ocenie, nie powinien mieć miejsca”.

Przeanalizujmy na chłodno całą sytuację związaną z nieobecnością burmistrza z powodu przedkładanych co miesiąc zwolnień lekarskich.

Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy, który został zatrudniony na podstawie wyboru, podlega nie tylko przepisom Kodeksu Pracy ale także przepisom ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksowi wyborczemu.

Z informacji znalezionych w internecie wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast rzadko chodzą na zwolnienia lekarskie, zwłaszcza na te dłuższe, powyżej 30 dni, nie tylko z obawy o stanowiska, ale z ciążącej na nich odpowiedzialności, ponieważ zdają sobie sprawę, że w sytuacji ich długotrwałej choroby Gminą zaczyna rządzić człowiek (czy to I zastępca czy Komisarz ) , który nie został z woli wyborców wybrany na to stanowisko.

Przejęcie zadań wójta przez jego zastępcę następuje w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji spowodowanej m.in. niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.
Potwierdzeniem zaistnienia wskazanej okoliczności jest zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 568)

Zastępca wykonuje zadania i przejmuje kompetencje wójta W OKRESIE WSKAZANYM W ZAŚWIADCZENIU LEKARSKIM. (art. 28g, ust.6, pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym). Pamiętać należy, że Przewodnicząca Rady Miejskiej powiadomiła Wojewodę Zachodniopomorskiego o przejęciu zadań i kompetencji burmistrza przez I zastępcę burmistrza, wyznaczając termin końcowy tego stanu rzeczy na dzień 23 wrześni 2020 r.

Czy przedłożenie przez burmistrza 24 września br. kolejnego zwolnienia lekarskiego spowodowało poświadczenie, że jego stan chorobowy nie jest jednak przemijający? Jeżeli tak jest – I zastępca nie miał od tego momentu możliwości prawnej pełnić obowiązków burmistrza, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Nie chcemy chyba znaleźć się w sytuacji, kiedy obudzimy się z informacją, że część wydanych podczas choroby burmistrza aktów prawnych, jest nielegalna.
Już raz podobną sytuację przerabialiśmy, kiedy burmistrz powołał do Rady Nadzorczej GTBS-u skarbnika, którego wybór z mocy prawa był nieważny.

Znając powyższe fakty i rodzące się pytania wniosek radnego Ł. Mituły nie powinien dziwić.

Informacja na temat obecności/nieobecności Burmistrz Gminy Goleniów w pracy w drugiej połowie roku 2020 :

– od 01 lipca br. do 29 lipca br. przebywał na zwolnieniu chorobowym,
– od 30 lipca br. do 04 sierpnia br. przebywał na wolnym,
– 05 sierpnia br. pojawił się w pracy,
– od 06 sierpnia br. do 26 sierpnia br. przebywał na zwolnieniu chorobowym,
– od 27 sierpnia br. do 23 września br. przebywał na zwolnieniu chorobowym,
– od 24 września br. do 21 października br. przebywał na zwolnieniu chorobowym,
– od 22 października br. do 18 listopada br. przebywa na zwolnieniu chorobowym.

(red.)

Dodaj komentarz