Starostwo Powiatowe zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów

Ogłoszenie

Starosty Goleniowskiego

z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Goleniowie

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Goleniowie, w szczególności DO ODWOŁANIA zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Starosta Goleniowski apeluje do klientów Starostwa Powiatowego w Goleniowie i instytucji funkcjonujących w budynku Starostwa o rozważne korzystanie z usług urzędu w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Starosta prosi o przemyślenie załatwienia sprawy w urzędzie w późniejszym terminie. Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiczne.

Od dnia 21 kwietnia 2020 r. ustala się następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

 1. W budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie sprawy załatwiane będą telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy epuap. W szczególnych przypadkach osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
 2. . Składanie wniosków jest możliwe wyłącznie poprzez wrzucenie zabezpieczonych dokumentów do stojącej w holu głównym budynku URNY. Biuro Obsługi Interesantów nie przyjmuje żadnych dokumentów bezpośrednio od interesantów.  W celu usprawnienia komunikacji prosimy o podanie na wniosku numeru telefonu do kontaktu.
 3. Sprawy załatwione (dokumenty) będą odsyłane interesantom pocztą tradycyjną lub ewentualnie wydawane osobiście po uprzednim umówieniu terminu.
 4. Korzystanie z Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego może odbywać się w innych formach niż kontakt bezpośredni (email, telefon, epuap) po uprzednim złożeniu wniosku o udzielenie porady na odległość na adres:[email protected] wniosek do pobrania na stronie Powiatu Goleniowskiego: https://www.powiat-goleniowski.pl/material,nieodplatna-pomoc-prawna,7432.html

 

Dla osób wykluczonych cyfrowo istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z poradnictwa po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie do BOI (91 471 02 65).

 1. W miarę możliwości proszę wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem: telefonicznie, przez ePUAP, pocztą tradycyjną lub w wybranych sprawach na podane niżej adresy email.
 2. Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie biuletynu informacji publiczne Starostwa pod adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/
 3. W związku z zaistniałą sytuacją nie należy obawiać się konsekwencji wynikających z niedotrzymania obowiązujących terminów.
 4. Zasady funkcjonowania poszczególnych Wydziałów przedstawiają się następująco:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 1. Wszystkie wnioski dotyczące zadań z zakresu działania Wydziału Komunikacji można składać za pośrednictwem poczty (oryginały dokumentów), platformy e-puap lub poprzez wrzucenie zabezpieczonych dokumentów do urny stojącej
  w holu głównym budynku starostwa.
 2. Dokumenty koniecznie należy spiąć/włożyć w koszulkę foliową/teczkę/ w inny sposób zabezpieczyć przed rozsypaniem dokumentów i wrzucić do urny stojącej w przedsionku wejścia do Starostwa. Tablice rejestracyjne (jeśli są elementem składanych dokumentów) należy zostawić w kartoniku stojącym obok urny na dokumenty. Dokumenty muszą być złożone w oryginałach.
 3. Po załatwieniu sprawy dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub będzie można odebrać je osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu.
 4. Dla sprawnej komunikacji prosimy więc o pozostawienie we wniosku numeru telefonu lub adresu e-mail. Pracownik zajmujący się sprawą zadzwoni lub napisze na wskazany adres mailowy celem umówienia terminu odbioru. W przypadku braku takiego kontaktu dokumenty zostaną odesłane za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na konieczność poddania dokumentów “kwarantannie” oraz ograniczoną liczbę pracowników cala procedura może potrwać kilka dni.

Dodatkowo uruchamiamy dla Państwa adres mailowy: [email protected] , na który w drodze wyjątku spowodowanego zaistniałą sytuacją, można składać wnioski o zgłoszeniu zbycia i nabycia pojazdu (bez rejestracji) dołączając kopię wniosku i kopię umowy kupna/sprzedaży pojazdu.

Wniosek zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu jest do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Goleniowie:

http://spow.goleniow.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=324102

Wszystkie inne druki z zakresu działania Wydziału Komunikacji również dostępne są na stronie internetowej starostwa: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204531

Dodatkowe informacje z zakresu działania Wydziału Komunikacji mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów

914710231 – rejestracja pojazdów, SKP i OSK

914710287 – prawa jazdy, transport drogowy i usuwanie pojazdów.

Filia Wydziału w Nowogardzie zostaje zamknięta do odwołania.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Zabezpieczone dokumenty w niżej wymienionych sprawach należy wrzucać do stojącej w holu głównym budynku URNY:

 1. Wnioski o pozwolenie na budowę/rozbiórkę wraz z załącznikami.
 2. Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania wraz z załącznikami.
 3. Wnioski o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali wraz z załącznikami.
 4. Wnioski o wydanie dziennika budowy.
 5. Wnioski o potwierdzenie ostateczności decyzji – wraz z decyzją.

Wszelkie informacje do postępowań będących w toku należy uzgadniać telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę. Numery telefonów zamieszczone są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Goleniowie.

Uzupełnianie wniosków i zgłoszeń – pismo z wyszczególnieniem uzupełnianych dokumentów. Dokumentacja projektowa uzupełniana po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dnia, godziny, miejsca i sposobu) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Decyzje o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania, dzienniki budowy będą wysyłane pocztą. Projekty budowlane stanowiące załączniki do decyzji będą wydawane z chwilą uprawomocnienia decyzji, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Druki wniosków, zgłoszeń, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Goleniowie w zakładce Wydziału Architektury i Budownictwa.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Sprawy związane z obsługą interesanta w zakresie kompetencji Wydziału prosimy składać do urny, kierować pod adres e- mail: [email protected] bądź telefonicznie:

– sporządzanie wypisów, wyrysów, wypisów i wyrysów tel. 91 471 02 75

– sporządzanie kopii map zasadniczych oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej tel. 91 471 02 76

– obsługa geodetów (udostępnianie materiałów) tel. 91 471 02 77

– zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych tel. 91 471 02 72

– uzgadnianie dokumentacji projektowej tel. 91 471 02 73

– weryfikacja dokumentacji geodezyjnej tel. 91 471 02 71

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do odwołania w siedzibie Zespołu (przy ul. Niepodległości 1) nie będą przyjmowane wnioski w celu wydania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej.

Wnioski w w/w sprawach oraz pisma kierowane do Zespołu można składać w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1. poprzez wrzucenie do urny. Wszelkie informacje związane z procesem orzekania będą udzielane wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 91 418 36 08 w godz. 07.30-15.30.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy i pytania z zakresu kompetencji Wydziału można załatwiać telefonicznie pod numerami:

91 471 02 38,

91 471 02 39,

91 471 02 40

lub za pośrednictwem email: [email protected]

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydawanie :

 • zaświadczeń   dotyczących uproszczonego planu urządzenia lasu
 • kart wędkarskich
 • rejestracji sprzętu pływających

odbywać się będzie po uprzednim umówieniu.

 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów

odbywać się będzie za pośrednictwem poczty lub platformy epuap.

Wydział udziela informacji telefonicznie pod numerami:

91 471 02 37, w sprawach:

 • kart wędkarskich
 • rejestracji sprzętu pływającego
 • zaświadczeń dotyczących  uproszczonego planu urządzenia lasu
 • wyłączenia z produkcji rolnej

91 471 02 37, w sprawach:

 • zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami
 • zaświadczenia dotyczące  uproszczonego planu urządzenia lasu

91 471 02 36 , w sprawach:

 • pozwoleń na emisje gazów i pyłów,
 • zgłoszeń instalacji

WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH I INWESTYCJI

Udziela informacji telefonicznie, pod numerami:

91 47 10 291, w sprawach:

 • Uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami,
 • Uzgodnienia lokalizacji zjazdu,
 • Zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót / urządzenia wbudowane,
 • Zezwolenia na przejazd nienormatywny.

91 47 10 293, w sprawach związanych z zadrzewieniem.  

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydział Finansowy udziela informacji telefonicznych pod numerami telefonów:

91 471 02 14 – w sprawach należności Starostwa z tytułu opłat za:

 • wieczyste użytkowanie,
 • najem,
 • dzierżawę,
 • przekształcenie,
 • odpłatne nabycie,
 • trwały zarząd itp.

91 471 02 13 – w sprawach dotyczących należności Starostwa z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

91 471 02 56 – w pozostałych sprawach

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Wydział udziela informacji telefonicznych pod numerami telefonów:

91 471 02 17 oraz  91 471 02 18,  oraz za pośrednictwem email: [email protected]

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA

Wydział udziela informacji telefonicznych w sprawach wiązanych z sprowadzaniem zwłok pod numerem telefonu 91 471 02 21, dokumenty w tych sprawach prosimy przesyłać na email: [email protected]

REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

oraz

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Udzielają informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 91 471 02 23, oraz za pośrednictwem email: [email protected]

 

Dodaj komentarz