Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Krupowicza, w Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie powstaje przedszkole. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, nowe przedszkole, od września 2023r, planuje przyjąć 100 przedszkolaków.

Zgodnie z ustawą do oddziałów przedszkolnych mogą uczęszczać dzieci nawet 2.5 letnie. W swojej ofercie SP 4 przekonuje, iż jest świetnie przygotowana, w każdym aspekcie edukacyjno – organizacyjnym, aby móc przyjąć przedszkolaki:

Oferta edukacyjno-wychowawczo – opiekuńcza dla dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z oddziałów przedszkolnych w CZWÓRCE

 • Czwórka ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i wpieraniu rozwoju dzieci pięcio i sześcioletnich, znamy ich wymagania i rozumiemy ich naturalną potrzebę zaspokojenia ruchu oraz ciekawość świata, a także silną potrzebę poczucia bezpieczeństwa;
 • zamknięta dla osób postronnych, bezpieczna, monitorowana placówka z dozorcą, który zna dzieci, z wideodomofonami w przedszkolu, ze stałą kadrą podczas zajęć przedszkolnych;
 • każde dziecko ma własną szafkę na ubrania, buty i własne przybory – osobne wejście do szkoły od strony przedszkola;
 • szkoła zapewnia bezpłatne materiały niezbędne do realizacji podstawy programowej – rodzice decydują na zebraniach o wzbogaceniu planu pracy przedszkola (wyjścia do teatru, kina, wycieczki);
 • godziny pracy przedszkola i świetlicy dostosowane są do zgłoszonych przez rodziców potrzeb;
 • dzieci przedszkolne mają do swojej dyspozycji miejsce zabaw na niepogodę usytuowane tuż przy sali przedszkolnej; wychodzą na przerwy podczas zajęć na korytarze szkolne, boisko, do parku;
 • oświetlony, monitorowany plac zabaw, dostosowany do potrzeb małych dzieci – codzienne zajęcia na świeżym powietrzu;
 • zespół specjalistycznych boisk szkolnych, boisko trawiaste do realizacji zajęć na świeżym powietrzu, szkolny ogródek ze stacją pogody do realizacji działań przyrodniczych i ekologicznych;
 • dzieci z oddziału przedszkolnego są pełnoprawnymi członkami Społeczności Szkolnej, mogą korzystać z całej bazy szkoły (dydaktycznej i sportowej), bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i świetlicy. Mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów w licznych konkursach oraz imprezach szkolnych i międzyszkolnych, spotkaniach z rodzicami;
 • współpraca międzypokoleniowa – dzieci z klas starszych w ramach działań Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu uczestniczą w życiu maluchów – Cała Polska czyta dzieciom, ciekawe przerwy, pomoc w organizacji działań; starsi uczniowie to starsi koledzy i koleżanki, z którymi dzieci wspólnie uczą się, pokonują codzienne trudności i rozwijają zainteresowania (podobnie jak w rodzinie);
 • bezpłatne, różnorodne formy wspierania rozwoju dzieci i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowane do psychofizycznych potrzeb dzieci zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (PPP) – zgodnie z zaleceniami oraz zgłoszonych przez rodziców:

– pełen zakres zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z różnymi rodzajami niepełnosprawności: niewidome, niedowidzące, niesłyszące, niedosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzm, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną,

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

– diagnoza i terapia logopedyczna,

– diagnoza i trening słuchowy metodą Tomatisa,

– Integracja Sensoryczna (diagnoza i terapia),

– terapia EEGBioFeedBack.

– masaż dźwiękiem z wykorzystaniem mis tybetańskich;

– terapia ręki;

– sensoplastyka;

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

– trening umiejętności społecznych (TUS);

– kynoterapia (dogoterapia);

– zajęcia sportowe;

– zajęcia plastyczne;

– zajęcia muzyczne;

– biblioterapia;

– robotyka, kodowanie, druk 3D z wykorzystaniem manualnych drukarek – długopisów 3 D;

– doradztwo zawodowo-edukacyjne już od przedszkola – zajęcia z doradca w przedszkolu, wycieczki do zakładów pracy i instytucji, wizyty przedstawicieli różnych zawodów;

– zajęcia, długoterminowe akcje  i działania profilaktyczne;

Zastanowić się należy nad jednym, skąd w gminie raptem setka nowych dzieci w wielu przedszkolnym?

Jedyna szkoła pracująca podczas wakacji ?

(red.)

Dodaj komentarz