Dziś (środa, 31 stycznia br.) o godz. 10.00 rozpocznie się LXVIII sesja Rady Miejskiej.

W porządku obrad przewidziano m.in. osiemnaście projektów uchwał.

 

Transmisja obrad dostępna będzie na stronie internetowej – TUTAJ -, a nagranie z sesji zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – TUTAJ .

Porządek LXVIII Sesja Rady Miejskiej:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia LXVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 20 grudnia 2023 r.
4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Goleniów na lata 2024-2028.
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Goleniów.
6.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
7.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (kościół w Stawnie)
8.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (kościół w Żółwiej Błoci).
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.
10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 202/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.
11.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Goleniów.
12.Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Żurawia” w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.
13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Goleniów i będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży.
14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/650/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystania z nich.
15.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty.
16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku).
17.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.
18.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2024-2028.
19.Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2024 rok.
20.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2024 rok.
21.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Staroście Goleniowskiemu.
22.nterpelacje radnych i zapytania.
23.Wolne wnioski.
24.Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
25.Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
26.Informacje Przewodniczącego Rady.
27.Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji, są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM – TUTAJ

(red.)

Zróżnicowany rozwój drogą do neutralności klimatycznej …

Dodaj komentarz