Dzisiaj tj.  środę, 26 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LX sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. W programie sesji znalazło się m.in. siedem projektów uchwał.

 • Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 • Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia LIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 marca 2023 r.
 • Prezentacja pt. „Wnioski i rekomendacje na podstawie wyników badań wśród dorosłych mieszkańców oraz uczniów szkół Gminy Goleniów w obszarze uzależnień”.
 • Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Goleniowie za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za 2022 rok.
 • Projekt uchwały wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Goleniów w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Lider Powiatu Goleniowskiego na czas nieokreślony.
 • Projekty uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XIX/267/20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.
 • Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicą Nowogardzką a linią kolejową, położony w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Goleniów.
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica.
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko.
 • Interpelacje radnych i zapytania.
 • Wolne wnioski.
 • Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 • Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 • Informacje Przewodniczącego Rady.
 • Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Link do sesji na żywo https://www.youtube.com/live/7RFetFLKyDg?feature=share

 

 

 

Inny ciekawy artykuł

Wniosek Radnej Faryniarz w sprawie toalety

 

Dodaj komentarz