Trwa LXIV Sesja Rady Miejskiej – 27 września 2023 r.

Porządek obrad sesji

Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia LXIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 30 sierpnia czerwca 2023 r.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały Nr LX/704/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2023-2028.
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027: opinia Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję2024-2027;
dyskusja; wybory ławników przeprowadzone w głosowaniu tajnym; uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027.
Interpelacje radnych i zapytania.
Wolne wnioski.
Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
Informacje Przewodniczącego Rady.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

(red.)

 

 

 

 

Dodaj komentarz